Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/253/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 13 listopada 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1240 i 1241) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 778, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 4 Regulaminu gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/137/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 146, poz. 1417) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowa treść staje się ust. 1;
2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
" 2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osiągnięć mających miejsce w okresie rocznym poprzedzającym złożenie wniosku, o którym mowa w § 9 Regulaminu. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe