Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/167/09 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz.458) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/164/09 Rady Gminy Filipów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 192, poz. 2063) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, do liczby godzin podanych, jak niżej:
1) dyrektor szkoły liczącej powyżej 17 oddziałów - 3 godziny;
2) wicedyrektor szkoły liczącej ponad 17 oddziałów - 7 godzin."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Ewa Walicka-Grzyb
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe