Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 października 2009r.

w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.14a ust. 1a ustawy o systenie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542,Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uzupełnia się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Filipów o inne formy wychowania przedszkolnego, tj. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Filipowie.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków zaplanowane będą w budżecie gminy Filipów na 2010 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady

Ewa Walicka-Grzyb
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/168/09
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLEGO W FILIPOWIE
§ 1. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Filipowie zwany dalej Punktem Przedszkolnym działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolenego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) oraz niniejszej uchwały.
§ 2. Punkt przedszkolny prowadzony jest w budynku Zespołu Szkół w Filipowie.
§ 3. Cele i zadania punktu przedszkolnego:
1) zapewnia opiekę, wychowanie, bezpieczeństwo;
2) tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej";
3) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w realizacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;
4) otacza opieką dzieci niepełnosprawne;
5) zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami;
6) pomaga dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;
7) prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagagiczną.
§ 4. 1. Zajęcia prowadzone są w ciągu 5 dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 4 godziny.
3. Liczba dzieci w oddziale wynosi do 25.
4. Usługi świadczone przez punkt przedszkolny w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 4 godzin dziennie są bezpłatne. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programą wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie rodzice ponoszą odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Filipów.
§ 5. 1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 4-5 lat z terenu Gminy Filipów.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców samotnie je wychowujących, rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, a także dzieci z rodzin zastępczych.
§ 6. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do :
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania;
4) rozwoju własnych zainteresowań i zdolności;
5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych;
6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";
7) poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej;
8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;
10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja";
11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;
12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.;
2. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
1) współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;
2) szanowania odrębności każdego kolegi;
3) przestrzegania zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
4) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;
5) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
6) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7) kulturalnego zwracania się do innych, używanie form grzecznościowych;
8) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w casie spacerów i wycieczek;
9) pomagania słabszym kolegom.
3. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:
1) nie zgłoszenie się dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni;
2) nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc.
§ 7. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
§ 8. Dzieci na zajęcia przyprowadzane są i odbierane po zakończeniu zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów), którzy zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo.
§ 9. Na wniosek rodziców w punkcie przedszkolnym mogą być prowadzone odpłatnie dodatkowe zajęcia edukacyjne.
§ 10. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii zimowych i wakacji letnich.
§ 11. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje punktu przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w szczególności:
1) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
2) organizować i prowadzić proces opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o podstawę programową;
3) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania;
4) współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach;
5) przeprowadzać diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe