Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/170/09 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 października 2009r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) oraz art. 3 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i z 2009 r. Nr 118, poz. 989) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych i nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości za wywóz z terenu Gminy Filipów w wysokości:
1) za pojemnik 120 l. - 11,00 zł /opróżnienie
2) za pojemnik 240 l. - 20,00 zł/ opróżnienie
3) za pojemnik 400 l. - 31,00 zł / kurs
4) za pojemnik 660 l. - 36,00 zł / kurs
5) za pojemnik 1100 l. - 46,00 zł./m3
2. Górną stawkę opłaty wymienionej w § 1 ust. 1 zmniejsza się co najmniej 25 % w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone w sposób selektywny.
3. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w oddzielnych pojemnikach lub workach :
1) odpadów papierowych,
2) odpadów z tworzyw sztucznych (plastik, puszki aluminiowe, folia),
3) odpadów szklanych,
4) bioodpadów,
§ 2. Ustala się górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy w wysokości 13,00 zł/m3 oraz 2,00 zł za każdy kilometr drogi.
§ 3. Do cen wymienionych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT obowiązujący w dniu świadczenia usługi.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/135/08 Rady Gminy Filipów z dnia z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 32, poz. 328).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Ewa Walicka-Grzyb
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe