Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 182/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 października 2009r.

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury Gminy Grajewo pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Wojewodzinie.
2. Akt o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojewodzinie, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wójt Gminy Grajewo przekaże Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojewodzinie do używania na podstawie umowy użyczenia nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały wraz z wyposażeniem.
§ 4. Gminny Ośrodek Kultury w Wojewodzinie uzyska osobowość prawną i rozpocznie działalność z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Grajewo.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szklarzewski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 182/XXXV/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 października 2009 r.
AKT O UTWORZENIU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOJEWODZINIE
§ 1. Tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Grajewo działającą jako samorządowa instytucja kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Wojewodzinie.
§ 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie jest miejscowość Wojewodzin.
§ 3. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie jest inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Gminy Grajewo.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 182/XXXV/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 października 2009 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOJEWODZINIE.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wojewodzinie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury utworzoną przez Gminę Grajewo w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu działalności kulturalnej.
2. GOK działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
2) niniejszego statutu.
§ 2. Terenem działania GOK jest teren Gminy Grajewo.
§ 3. Siedzibą GOK jest miejscowość Wojewodzin.
§ 4. W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie wchodzą:
1) Świetlica Wiejska w Białaszewie;
2) Świetlica Wiejska w Białogrądach;
3) Świetlica Wiejska w m. Boczki-Świdrowo;
4) Świetlica Wiejska w Ciemnoszyjach;
5) Świetlica Wiejska w Grozimach;
6) Świetlica Wiejska w Kapicach;
7) Świetlica Wiejska w Kurejewce;
8) Świetlica Wiejska w Przechodach;
9) Świetlica Wiejska w Rudzie;
10) Świetlica Wiejska w Sojczynie Borowym;
11) Świetlica Wiejska w Szymanach;
12) Świetlica Wiejska w Wierzbowie;
13) Świetlica Wiejska w Kurejwie;
14) Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Popowie.
§ 5. GOK używa pieczęci zawierającej jego pełną nazwę, adres siedziby, nr REGON i NIP.
Rozdział 2
Zakres działania.
§ 6. Do podstawowego zakresu działania GOK należy prowadzenie działalności kulturalnej wśród mieszkańców Gminy Grajewo obejmującej w szczególności:
1) inicjowanie i wspomaganie rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej;
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i rękodzieła ludowego;
3) kultywowanie i rozwijanie lokalnego folkloru ludowego i środowiskowych wartości kulturalnych;
4) prowadzenie zajęć edukacyjnych z różnych dziedzin kultury;
5) gromadzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
6) organizowanie różnorodnych form pracy kulturalnej z dziećmi i młodzieżą;
7) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych;
8) prowadzenie kółek hobbystycznych;
9) urządzanie koncertów, wystaw i spotkań okolicznościowych;
10) udostępnianie zainteresowanym stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.
§ 7. GOK może prowadzić, oprócz działalności kulturalnej, działalność sportowo-rekreacyjną obejmującą w szczególności:
1) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców w różnorodnych formach aktywności sportowej;
2) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;
3) popularyzowanie kultury fizycznej.
§ 8. Do zakresu działalności GOK należy ponadto utrzymanie i właściwa eksploatacja nieruchomości i obiektów otrzymanych do używania na prowadzenie działalności statutowej.
Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.
§ 9. GOK zarządza dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Grajewo w trybie określonym w art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 10. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności GOK.
2. Do podstawowych obowiązków dyrektora GOK należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością GOK;
2) zatrudnianie pracowników i wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy;
3) ustalanie rocznego planu działalności GOK i przedstawianie Radzie Gminy sprawozdania z jego realizacji za dany rok w terminie do 30 czerwca kolejnego roku;
4) reprezentowanie GOK na zewnątrz.
§ 11. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora GOK wykonuje Wójt Gminy.
§ 12. Dyrektor GOK może za zgodą Wójta Gminy Grajewo powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.
§ 13. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grajewo.
2. W GOK mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi.
§ 14. Bezpośredni nadzór nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Grajewo.
Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej i sposób uzyskiwania środków finansowych.
§ 15. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 16. Gmina Grajewo zapewnia dla GOK środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej oraz do utrzymania obiektów wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności.
§ 17. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości corocznej dotacji ustalanej w uchwale budżetowej przez Radę Gminy Grajewo.
§ 18. Środki finansowe na prowadzenie swojej działalności GOK uzyskuje z:
1) dotacji z budżetu Gminy Grajewo;
2) dotacji z budżetu państwa;
3) wpływów z najmu i dzierżawy majątku;
4) wpływów z prowadzonej działalności;
5) sprzedaży majątku ruchomego;
6) darowizn i innych źródeł.
§ 19. GOK samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując sie zasadami legalności, gospodarności i efektywności ich wykorzystania.
§ 20. 1. Obsługę finansowo-księgową GOK zapewnia główny księgowy.
2. Obsługę GOK w zakresie spraw kadrowych zapewnia Urząd Gminy Grajewo.
§ 21. GOK gospodarując środkami finansowymi zobowiązany jest do stosowania odpowiednich przepisów prawa, a szczególnie ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
Rozdział 5
Zasady dokonywania zmian statutowych.
§ 22. Zmiany w statucie GOK mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 182/XXXV/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 października 2009 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie.
Przekazaniu do używania na podstawie umowy użyczenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie podlegają następujące nieruchomości:
1) w obrębie geodezyjnym Wojewodzin działka nr 85 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej i częścią budynku gospodarczego;
2) w obrębie geodezyjnym Białaszewo działka nr 1558/1 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
3) w obrębie geodezyjnym Białogrądy działka nr 221 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
4) w obrębie geodezyjnym Boczki-Świdrowo działka nr 52 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
5) w obrębie geodezyjnym Ciemnoszyje działka nr 350/2 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej i częścią budynku gospodarczego;
6) w obrębie geodezyjnym Grozimy działka nr 110/1 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
7) w obrębie geodezyjnym Kurejewka działka nr 61 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
8) w obrębie geodezyjnym Przechody działka nr 88/2 i działka nr 89/1 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
9) w obrębie geodezyjnym Ruda część budynku położonego na działce nr 295/3;
10) w obrębie geodezyjnym Sojczyn Borowy działka nr 307 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
11) w obrębie geodezyjnym Szymany działka nr 316/3 wraz z częścią budynku świetlicy wiejskiej;
12) w obrębie geodezyjnym Wierzbowo część budynku położonego na działce nr 334;
13) w obrębie geodezyjnym Kurejwa działka nr 194 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej;
14) w obrębie geodezyjnym Popowo działka nr 77/1 i działka nr 76/1 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej i budynkiem gospodarczym.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe