Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 25 listopada 2009r.

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czyże w okregu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 10 stycznia 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 8 w związku z art.193 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1)) Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia, co następuje:
1) Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czyże w okregu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 10 stycznia 2010 r. nie zostaną przeprowadzone w związku z tym, że w ustawowo zakreślonym terminie do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego ( tj. do dnia 23 listopada 2009 r. ) żaden komitet wyborczy nie dokonał stosownego zgłoszenia.
2) Mandat na radnego w okregu wyborczym nr 7 pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
3) Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego nr 7 oraz w Urzędzie Gminy Czyże.
Komisarz Wyborczy w Białymstoku

Bogdan Łaszkiewicz
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz.1111
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe