Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Suwalskiego

z dnia 19 listopada 2009r.

w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Suwalskim

Tekst pierwotny

W związku z odwołaniem członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Starosta Suwalski na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), rozpoczął działania zmierzające do uzupełnienia 5-cio osobowego składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
1. Zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą składać przedstawiciele działających na terenie powiatu suwalskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
2. Organizacje i organy, o których mowa w pkt 1, zgłaszają po jednym kandydacie na członka Rady.
3. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Suwalski powoła jednego członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres zgłaszającego,
2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata,
3) podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego.
5. Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wicestarosta

Witold Kowalewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe