Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/140/09 Rady Gminy Janów

z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:
1) od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł
b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł
c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł
2) od budynków lub ich części :
a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,65 zł
b) od 1m2 powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,64 zł
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł
d) od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,18 zł
3) od budowli 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady

Stanisław Bakun
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe