reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/246/09 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - rozumie się przez to szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sokółce;
2) placówce - rozumie się przez to:
a) niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
b) niepubliczną placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania wpisane do ewidencji, o której mowa w pkt 1,
3) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - rozumie się przez to osoby prawne i fizyczne prowadzące szkołę lub placówkę;
4) wydatki bieżące - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
§ 3. 1. Dotację udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę, złożony w Starostwie Powiatowym w Sokółce w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Powiatu Sokólskiego oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sokólskiego, otrzymywana przez Powiat Sokólski od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Dotacja dla szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Sokólski.
3. Dotacja dla szkoły nie wymienionej w ust. 2, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych Powiatu Sokólskiego tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
4. Dotacja dla placówki przysługuje na każdego wychowanka w wysokości równej 100 % kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Sokólski.
§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę lub placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest powiadomić Starostwo Powiatowe w Sokółce stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.
2. Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust. 1, dotacja będzie udzielana w formie zaliczki i wyliczana w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.
3. Za okres wymieniony w ust. 2 dokonana zostanie korekta wysokości udzielonej dotacji.
§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę lub osoba upoważniona przez ten organ, zobowiązany jest do złożenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce w terminie do dnia 15 każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków) według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
2. Liczba uczniów (wychowanków), o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej szkole lub placówce na dany miesiąc.
3. Nie złożenie informacji, o której mowa w ust. 1 spowoduje wstrzymanie dotacji do czasu złożenia informacji.
4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
5. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu Zarządowi Powiatu Sokólskiego w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
6. Niezłożenie rozliczenia, o którym mowa w ust. 4 spowoduje wstrzymanie dotacji do czasu złożenia rozliczenia.
7. W przypadku nadpłacenia dotacji, dotacja w wysokości nadpłaconej podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Starostwo Powiatowe w Sokółce w terminie 14 dni od poinformowania organu prowadzącego o wysokości nadpłaconej dotacji.
8. Dotacja niewykorzystana - nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących, podlega zwrotowi.
§ 7. 1. Zarząd Powiatu Sokólskiego kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania określone w art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Kontroli dokonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce upoważnieni na piśmie przez Starostę Sokólskiego.
3. Kontroli podlega:
1) zgodność ze stanem faktycznym liczba uczniów (wychowanków) wykazywana w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;
2) prawidłowość wykorzystania przyznanej szkole lub placówce dotacji;
3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 4, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki.
4. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
2) pobrana nienależnie;
3) pobrana w nadmiernej wysokości;
podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.
6. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji i wyjaśnień.
7. W przypadku nieudostępnienia osobie upoważnionej do kontroli dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3, nastąpi wstrzymanie dotacji.
8. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej szkole lub placówce dotacji, powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.
§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) wymienienie załączników do protokołu;
7) informacja o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowanego;
8) data i miejsce podpisania protokołu.
3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole.
8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zarząd Powiatu Sokólskiego kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.
10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr IX/96/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sokółce (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 207, poz. 2095) zmieniona uchwałą Nr XII/113/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 23 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 280, poz. 3223).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/246/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sokólskiego na rok ....
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/246/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Informacja o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków)
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/246/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ….
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama