reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/182/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 września 2009r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn


Na podstawie art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70,poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6,poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458.), w związku z art.18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz.420) uchwala się, co następuje :
§ 1. Tworzy sie punkty przedszkolne z siedzibą w budynkach nastepujących szkół na terenie Gminy Drohiczyn:
1) Punkt przedszkolny w Drohiczynie z siedzibą w Zespole Szkół w Drohiczynie,
2) Punkt przedszkolny w Miłkowicach Jankach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach im. Ks. Ignacego Kłopotowskiego,
3) Punkt przedszkolny w Ostrożanach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ostrożanach,
4) Punkt przedszkolny w Śledzianowie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Śledzianowie.
§ 2. Punkty przedszkolne będą funkcjonować od 1 pażdziernika 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r.
§ 3. Punkty przedszkolne funkcjonować będa w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pt. "Przedszkolaki - podlasiaki" - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn o nr: WND-POKL.09.01.01-20-076/09, złożonego w konkursie nr 1/POKL/9.1.1/09 w ramach Priorytetu IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
§ 4. Organizację punktów przedszkolnych wymienionych w § 1 określa załącznik do uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 01.10.2009 r.
Przewodniczący

Jan Żeruń
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/182/09
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 28 września 2009 r.
ORGANIZACJI PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE DROHICZYN
§ 1. Punkty przedszkolne z siedzibą w: Zespole Szkół w Drohiczynie, Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach, Szkole Podstawowej w Ostrożanach, Szkole Podstawowej w Śledzianowie zwane dalej punktami przedszkolnymi działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009 roku Nr 83, poz. 693 z póź. zm.) oraz niniejszej uchwały.
§ 2. Cele i zadania punktów przedszkolnych:
1) Zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa dzieciom.
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej".
3) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwóju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w realizacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
4) Otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawne.
5) Zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
6) Pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w realizacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
7) Prowadzenie prac opiekuńczo - wychowawczo - dydatktycznych w oparciu o pełną znajomość dziecka i jedo środowisko rodzinne w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.
§ 3. Zajęcia prowadzone są w ciągu 5 dni roboczych tygodnia.
1) Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
2) Liczba dzieci w oddziałach wynosi od 5 do 25 osób.
3) Usługi świadczone przez punkty przedszkolny w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne.
§ 4. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wielku 3- 5 lat z terenu Gminy Drohiczyn.
1) Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców zamieszkałych i pracujących na terenie Gminy Drohiczyn.
2) Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do punktu przedszkolnego po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego z poradni psychologiczno - pedagogicznej, określającego poziom ich rozwoju psycho-fizycznego oraz stanu zdrowia.
3) Zapisy do punktów przedszkolnych będa się odbywać w poszczególnych punktach przedszkolnych.
4) Do punktu przedszkolnego dziecko może zapisać rodzic lub opiekun prawny.
§ 5. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psycho-fizycznym;
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) życzliwego, równego traktowania;
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
5) pomocy w wyrównywaniu rożnego rodzajów braków i defektów rozwojowych;
6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";
7) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej;
8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;
10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja";
11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;
§ 6. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:
1) współpracować z nauczycielami w procesie swojego nauczania, wychowania;
2) szanować odrębność każdego kolegi;
3) przestrzegać zasady i formy współżycia ustalonego w zbiorowości przedszkolnej;
4) szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność;
5) uczestniczyć w pracach porządkowych;
6) przestrzegać zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7) kulturalnie zwracać się do innych; używać form grzecznościowych;
8) wykonywać polecenia nauczyciela, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;
§ 7. Dziecko może być skreślone z listy przez organ prowadzący w przypadku:
1) nie zgłoszenia się dziecka do punktu przedszkolnego bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni;
2) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego
§ 8. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
1) W zajęciach prowadzonych w punkcie przedszkolnych mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców
§ 9. Dzieci na zajęcia przyprowadzane są i odbierane po zakończeniu zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów), którzy zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz drodze powrotnej.
§ 10. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny z wyjątkiem ferii zimowych i jednego miesiąca wakacji letnich.
§ 11. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawową funkcję punktu przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
1) organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
2) organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczny w oparciu o podstawy programowe,
3) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania.
§ 12. Nadzór pedagogiczny nad punktami przedszkolnymi pełnią dyrektorzy szkół przy których siedzibę mają punkty przedszkolne.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama