reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/164/09 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta stanowi, co następuje:
§ 1. Stwierdza się zgodność ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego, o którym mowa w § 2, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze, uchwalonym Uchwałą Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999 r., z późniejszymi zmianami.
§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego, dalej zwany planem, w granicach określonych na rysunku planu, jako obszar opracowania objęty uchwałą.
2. Plan składa się z następujących części stanowiących integralną część niniejszej uchwały:
1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały;
2) części graficznej planu w postaci rysunku planu sporządzonego w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1;
3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadzie ich finansowania, stanowiących załącznik Nr 2;
4) sposób rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - załącznik Nr 3 do uchwały.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 K.P.A.);
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
7) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
8) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizacje celów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);
9) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;
10) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć w szczególności budynki gospodarcze, szklarnie, garaże, śmietniki, parkingi, podjazdy gospodarcze, ogrodzenia, infrastrukturę techniczną służącą bezpośrednio funkcjonowaniu działek i obiektów przeznaczenia podstawowego;
11) zabudowie jednorodzinnej i zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć zabudowę zdefiniowaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
12) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;
13) obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.);
14) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania terenów, do czasu ich wykorzystania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem;
15) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
16) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, których nie mogą przekroczyć ściany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów, itp., zajmujących nie więcej niż 20% powierzchni ściany);
17) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowanej (suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej działki.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) klasyfikacja ulic i dróg publicznych.
§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami postulowanymi:
1) linie określające zasady podziału na działki budowlane;
2) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej, określające ich orientacyjny przebieg - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji;
3) oznaczenia projektowanych dojazdów oraz placów manewrowych - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji.
§ 6. Wszystkie ustalenia planu mogą być realizowane pod warunkiem zgodności z przepisami szczególnymi i odrębnymi - przez co należy rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji i orzeczeń administracyjnych.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN,U, 3MN,U, 5MN,U, 6MN,U, 7MN,U, 8MN,U, 9MN,U, 11MN,U, 12MN,U, 14MN,U, 15MN,U, 16MN,U, 17MN,U, 18MN,U, 19MN,U, 20aMN,U, 24MN,U, 25MN,U, 26MN,U, 28MN,U, 29MN,U, 30MN,U, 31MN,U, 32MN,U, 35MN,U, 36MN,U, 37MN,U, 38MN,U, 39MN,U, 40MN,U, 41MN,U, 42MN,U, 44MN,U, 45MN,U, 46MN,U, 47MN,U, 48MN,U, 49MN,U, 50MN,U, 51MN,U, 52MN,U, 57MN,U, 58MN,U, 59MN,U i 62MN,U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią;
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wbudowanymi w budynki mieszkalne lub z usługami wolnostojącymi wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią;
3) zabudowy usługowej z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią;
4) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub bliźniaczej; ewentualna realizacja zabudowy jednorodzinnej szeregowej lub bliźniaczej możliwa jest jako jedno zamierzenie inwestycyjne, na które wykonano jeden projekt, bądź kilka projektów skutkujących powstaniem budynku złożonego z segmentów;
5) budynków gospodarczych i garaży na granicy działki.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysokość budynków mieszkalnych maksimum dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu budynku;
2) wysokość budynków usługowych do dwóch kondygnacji;
3) wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekroczyć 7 m od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu;
4) dopuszcza się podpiwniczanie budynków mieszkalnych i usługowych;
5) zakłada się maksymalny poziom parterów budynków mieszkalnych (poziom płyty parteru w stanie surowym) 100 cm w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuż elewacji od strony ulicy;
6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych symetryczne dwuspadowe i wielospadowe na budynkach rozczłonkowanych o kącie nachylenia połaci dachowych 30o - 45o z usytuowaniem kalenicy wzdłuż ulicy, dopuszcza się usytuowanie budynków mieszkalnych i usługowych szczytami do ulicy na działkach o szerokości poniżej 18 m;
7) dopuszcza się stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych o nachyleniu od 10o na budynkach usługowych, przybudówkach oraz jednospadowych na budynkach gospodarczych i garażach sytuowanych na granicy działki;
8) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości z preferowaniem licowania ścian następującymi materiałami: cegła ceramiczna, drewno i tynk;
9) należy stosować od ulicy ogrodzenia ażurowe o średniej wysokości do 160 cm, z fundamentem o wysokości do 40 cm ponad przyległym terenem i prześwitem nad fundamentem nie mniej niż 7 cm;
10) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40%;
11) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej niż 50% powierzchni działki;
12) ustala się następujące odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy:
- od linii rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszo - rowerowych zgodnie z § 22,
- od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV - 7 m przy przewodach nieizolowanych i 5 m przy przewodach izolowanych.
§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2MN,RM,U, 10MN,RM,U, 13MN,RM,U, 53MN,RM,U, 55MN,RM,U, 56MN,RM,U, 60MN,RM,U i 63MN,RM,U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową i usługi wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią;
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z usługami wbudowanymi w budynki mieszkalne lub z usługami wolnostojącymi wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią;
3) zabudowy usługowej z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią;
4) budynków gospodarczych i garaży na granicy działki.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysokość budynków mieszkalnych maksimum dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu budynku;
2) wysokość budynków usługowych do dwóch kondygnacji;
3) dopuszcza się podpiwniczanie budynków mieszkalnych i usługowych oraz gospodarczych na działkach zabudowy zagrodowej;
4) wysokość budynków gospodarczych i garaży na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekroczyć 7 metrów od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu;
5) dopuszcza się wysokość budynków inwentarskich, gospodarczych i garaży na działkach zabudowy zagrodowej do 12 m od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu;
6) na działkach zabudowy zagrodowej dopuszcza się budowę nowych budynków inwentarskich o wielkości obsady do 5DJP;
7) zakłada się maksymalny poziom parterów budynków mieszkalnych (poziom płyty parteru w stanie surowym) 100 cm w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuż elewacji od strony ulicy;
8) dachy budynków mieszkalnych i usługowych symetryczne dwuspadowe i wielospadowe na budynkach rozczłonkowanych o kącie nachylenia połaci dachowych 30o - 45o z usytuowaniem kalenicy wzdłuż ulicy;
9) dopuszcza się stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych o nachyleniu od 10o na budynkach usługowych, przybudówkach oraz jednospadowych na budynkach gospodarczych i garażach sytuowanych na granicy działki;
10) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości z preferowaniem licowania ścian następującymi materiałami: cegła ceramiczna, drewno i tynk;
11) należy stosować od ulicy ogrodzenia ażurowe o średniej wysokości do 160 cm, z fundamentem o wysokości do 40 cm ponad przyległym terenem i prześwitem nad fundamentem nie mniej niż 7 cm;
12) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40%;
13) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej niż 50% powierzchni działki;
14) ustala się następujące odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy:
- od linii rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszo - rowerowych zgodnie z § 22.
- od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN15kV - 7 m przy przewodach nieizolowanych i 5 m przy przewodach izolowanych,
§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 20UO przeznacza się na usługi o podstawowym przeznaczeniu usług oświaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) w ramach istniejącej zabudowy dopuszcza się funkcję mieszkaniową;
2) wysokość budynku usługowego do 3 kondygnacji;
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynku,
4) wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekroczyć 7 metrów od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu;
5) dopuszcza się stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych o nachyleniu od 10o;
6) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości z preferowaniem licowania ścian następującymi materiałami: kamień, cegła ceramiczna, drewno i tynk;
7) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40%;
8) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej niż 30% powierzchni działki;
9) ustala się następujące odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy:
- utrzymać istniejące linie zabudowy podstawowego obiektu usługowego od otaczających ulic,
- pozostałych obiektów budowlanych w odległości od linii rozgraniczających zgodnie z § 22,
- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży na granicy działki.
10) ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych o średniej wysokości do 1,60 m, z fundamentem o wysokości do 40 cm ponad przyległym terenem i prześwitem nad fundamentem nie mniej niż 7 cm.
§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 21UA przeznacza się na usługi o podstawowym przeznaczeniu na usługi z zakresu administracji wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysokość budynków usługowych do 4 kondygnacji;
2) obowiązują ustalenia określone w § 9 ust. 2 od pkt 3 do pkt 10.
§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 22UO przeznacza się na usługi o podstawowym przeznaczeniu na usługi oświaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysokość budynku usługowego do dwóch kondygnacji;
2) obowiązują ustalenia określone w § 9 ust. 2 od pkt 3 do pkt 10.
§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 33ZP,U przeznacza pod zieleń urządzoną stanowiącą podstawowe przeznaczenie terenu.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację:
- usług o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całości terenu 33ZP,U lokalizowanych wzdłuż ulicy oznaczonej symbolem 28KD-D wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,
- terenu zabaw dla dzieci,
- studni na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę w sytuacjach nadzwyczajnych dla terenu objętego planem.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) nasadzenia zieleni parkowej z przewagą zieleni liściastej niskiej i średniowysokiej;
2) wysokość budynków usługowych do dwóch kondygnacji z dopuszczeniem podpiwniczenia budynków;
3) wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekroczyć 7 metrów od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu;
4) dopuszcza się stosowanie dachów jedno- i dwuspadowych o nachyleniu od 10o;
5) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości z preferowaniem licowania ścian następującymi materiałami: cegła ceramiczna, kamień, drewno i tynk;
6) należy stosować ogrodzenia ażurowe o średniej wysokości do 160 cm, z fundamentem o wysokości do 40 cm ponad przyległym terenem i prześwitem nad fundamentem nie mniej niż 7 cm;
7) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40%;
8) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej niż 40% powierzchni działki;
9) ustala się odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczających ulic zgodnie z § 22.
§ 13. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4E, 23E, 27E, 34E, 43E, 54E i 61E przeznacza się pod stacje transformatorowe.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 14. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) infrastrukturę techniczną, głównie doprowadzenie energii elektrycznej i wodociągu należy realizować wyprzedzająco w stosunku do zabudowy kubaturowej osiedla;
2) konsekwentne przestrzeganie lokalizacji budynków i zagospodarowania działki w zakresie kształtowania linii zabudowy od ulicy, intensywności zabudowy, charakteru architektury według określonych zasad w rozdziale 2;
3) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i usługowych, zastosowanie materiałów elewacyjnych, kolorystyka powinny być kontynuacją dobrych wzorów tradycyjnej architektury na obszarze miasta.
§ 15. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) dopuszczalne wartości progowe poziomu hałasu:
a) 55dB - pora dzienna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia),
b) 45dB - pora nocna (równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocnej);
2) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, według odrębnych przepisów szczególnych;
3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obligatoryjnie wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko określonych w przepisach szczególnych;
4) wymóg realizacji wodociągu przed oddaniem budynków mieszkalnych i usługowych do użytkowania,
5) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających warunków określonych w odrębnych przepisach szczególnych;
6) obowiązek uwzględniania wymogów ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
7) stosować system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych gwarantujących ochronę środowiska.
2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego należy stosować:
1) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwały;
2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów zabudowy mieszkaniowej nawiązujące do dawnych wzorów tradycyjnej architektury, jak też do zabudowy na terenach sąsiednich.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 16. Na terenach objętych planem nie występują obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.
§ 17. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Miasta Siemiatycze.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 18. 1. Ustala się, że na obszarach objętych planem w skład przestrzeni publicznych wchodzą istniejące i projektowane ulice oraz tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej oznaczone symbolem 33ZP,U.
2. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust.1:
1) nakazuje się stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ulic;
2) stosowanie wyłącznie ujednoliconego systemu obiektów przystanków komunikacji zbiorowej;
3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych;
4) dopuszcza się:
a) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej; postulowany rozrząd przedstawiono na rysunku planu,
b) nasadzenia drzew liściastych w liniach rozgraniczających ulicy,
c) lokalizowanie urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem ulic.
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
§ 19. Na terenie opracowania nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 20. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalania.
2. Na obszarach objętych planem ustala się następujące zasady podziału działek:
1) postulowane na rysunku planu granice podziału terenu (oznaczone linią przerywaną) nie są obligatoryjne, mogą stanowić zasadę podziału terenu w przypadku wystąpienia właściciela działki z wnioskiem o podział zgodnie z rysunkiem planu;
2) inny podział może nastąpić po przedstawieniu przez właściciela terenu propozycji podziału uwzględniającego możliwość realizacji budynków na wydzielonych działkach z zachowaniem odległości nowoprojektowanych budynków od granic działek, odległości od ulic (linie zabudowy), wysokości budynków w stosunku do zabudowy sąsiedniej (zgodnie z przepisami szczególnymi);
3) najmniejsza powierzchnia działek budowlanych uzyskanych w wyniku podziału terenu nie może być mniejsza niż:
a) 800 m2 dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
c) 400 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej , z wyjątkiem podziałów zaproponowanych zgodnie z rysunkiem planu;
4) szerokość frontu działek powinna wynosić nie mniej jak:
a) 18 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
c) 7,5 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;
5) na etapie podziału nieruchomości na działki budowlane dopuszcza się korektę (przesunięcie) linii podziału, jeżeli nie narusza to zasady podziałów przyjętych w danym kwartale oraz dopuszczenie mniejszej szerokości działek dla zabudowy wolnostojącej w przypadku węższych działek istniejących z warunkiem spełnienia wymogów usytuowania zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 21. Na obszarach objętych planem nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 22. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się :
1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ulicami oznaczonymi symbolami: KD-Z - zbiorcze, KD-L - lokalne, KD-D - dojazdowe, KD-Dx - pieszo-jezdne, KxR - pieszo-rowerowe o parametrach określonych w tabeli:
-Lp. -Symbol ulicy -Nazwa ulicy -Klasa techniczna -Szerokość w liniach rozgraniczających -Szerokość jezdni i inne elementy ulic -Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-1. -IKD-Z -Drohiczyńska -Z -istniejących -7m -6m
-2. -2KD-Z -Istniejąca dojazdowa do wysypiska -Z -20m -7m -określona przy ul. 3KD-D
-3. -3KD-D -Projektowana -D -10m z rozszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu -5m -5m
-4. -4KD-D -Projektowana -D -10m z normatywnymi poszerzeniami przy łukach poziomych R=100m -5m z wyokrągleniem załomu trasy łukami poziomymi R=100m i normatywnymi poszerzeniami jezdni -5m
-5. -5KD-Dx -Istniejący ciąg pieszo-jezdny -D -istniejąca - - -5m
-6. -6KxR -Ciąg pieszo-rowerowy -D -3m -3m -5m
-7. -7KxR -Ciąg pieszo-rowerowy -D -3m -3m -5m
-8. -8KD-Dx -Projektowana, ciąg pieszo-jezdny -D -6m z rozszerzeniem do 12,5m w celu wykonania placu do zawracania - - - 5m
-9. -9KD-DiDx -Projektowana i ciąg pieszo-jezdny -D -10m i 6m -5m ulicy 9KD-D -5m
-10. -10KD-D -Projektowana w ciągu istniejącym drogi -D -10m z rozszerzeniem istniejącej drogi w kierunku południowym -5m -5m
-11. -11KD-L -Projektowana -L -15m od ulicy 41KD-L do ulicy 50KD-L - 12m -6m z wyokrągleniem załomów trasy łukami poziomymi R=220m -5m
-12. -12KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -5m - - -5m
-13. -13KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -6m z rozszerzeniem do 10m zgodnie z rysunkiem planu - - -5m
-14. -14KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-15. -15KD-D -Projektowana -D -10m z normatywnymi poszerzeniami na łukach poziomych R=100m -5m z wyokrągleniem załomu trasy łukami poziomymi R=100m i normatywnymi poszerzeniami -5m
-16. -16KxR -Ciąg pieszo-rowerowy -D -istniejacych -3m -5m
-17 -17KD-Dx -Ciąg pieszo-jezdny -D -6m z rozszerzeniem zgodnie z rysunkiem planu - - -5m
-18. -18KxR -Ciąg pieszo-rowerowy -D -3m -3m -5m
-19. -19KD-D -Istniejąca -D -istniejących -istniejąca -5m
-20. -20KD-Dx -Ciąg pieszo-jezdny -D -6m - - -5m
-21. -21KD-L -Ogrodowa -L -zgodnie z rusunkiem planu -6m -5m
-22. -22KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-23. -23KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -10m z rozszerzeniem do 12,5m celem wykonania placu do zawracania 12,5x12,5 - - -5m
-24. -24KxR -Projektowany ciąg pieszo-rowerowy -D -3m -3m -5m
-25. -25KD-L -Projektowana -L -15 z wyokrągleniem na załomie trasy łukiem poziomym R=200m -6m z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym R=200m z normatywnym poszerzeniem -5m
-26. -26KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-27. -27KxR -Projektowany ciąg pieszo-rowerowy -D -3m -3m -5m
-28. -28KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-29. -29KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -6m rozszerzeniem do 10m zgodnie z rysunkiem planu - - -5m
-30. -30KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-31. -31KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-32. -32KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-33. -33KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -6m z rozszerzeniem do 10m zgodnie z rysunkiem planu - - -5m
-34. -34KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-35. -35KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -6m z roszrzeniem do 10m zgodnie z rysunkiem planu - - -5m
-36. -36KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -6m z rozszerzeniem do 10m zgodnie z rusynkiem planu - - -5m
-37. -37KD-D -Projekotwana -D -10m -5m -5m
-38. -38KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-39. -39KxR -Projektowany ciąg pieszo-rowerowy -D -3m -3m -5m
-40. -40KxR -Projektowany ciąg pieszo-rowerowy -D -3m -3m -5m
-41. -41KD-L -Projektowana -L -15m z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym R=150m -6m z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym R=150m z normatywnym poszerzeniem -5m
-42. -42KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-43. -43KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -6m z rozszrzeniem zgodnie z rysunkiem planu - - -5m
-44. -44KxR -Projektowany ciąg pieszo-rowerowy -D -3m -3m -5m
-45. -45KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -5m - - -5m
-46. -46KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-47. -47KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -6m z rozszerzeniem do 10m zgodnie z rysunkiem planu - - -5m
-48. -48KD-D -Projektowana -D -10m -5m -5m
-49. -49KD-Dx -Projektowany ciąg pieszo-jezdny -D -6m - - -5m
-50. -50KD-L -Żeromskiego -L -12m -6m -5m
-51. -51KD-L -Projektowana -L -12m -6m -5m
-52. -52KD-Dx -Projektowana, ciąg pieszo-jezdny -D -8m ze zwężeniem do 5m zgodnie z rysunkiem planu - - -4m
-53. -53KD-Dx -Projektowana, ciąg pieszo-jezdny -D -5m - - -5m
2) rozwiązania techniczne ulic i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniem z ich zarządcami;
3) narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach ulic: istniejące, 10x10m na skrzyżowaniu ul. Drohiczynskiej z ulicą 2KD-Z, 5x5m i 7x7m przy kącie załamania trasy zbliżonej do 90o zgodnie z rysunkiem planu;
4) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym ul. Drohiczyńską leżącą w ciągu drogi powiatowej Nr 1731B Siemiatycze (ul. Drohiczyńska) - Krupice - Bujaki - droga Nr 17093, której początek jest w ciągu drogi krajowej Nr 19 oraz projektowaną klasy Z (2KD-Z), która zgodnie ze studium miasta Siemiatycze stanowić będzie do czasu budowy drogi ekspresowej S19, zachodnią obwodnicę miejską, stanowiącą alternatywną trasę w stosunku do drogi krajowej Nr 19 przechodzącej przez centrum miasta;
5) miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy zapewnić na własnych działkach wg następujących wskaźników: minimum 25 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej i 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych dla funkcji administracyjnej, biurowej, handlowej, usługowej i zakładów pracy (do bilansu nie wlicza się powierzchni użytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewnętrznej budynków);
a) minimum 25 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej i 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych dla funkcji administracyjnej, biurowej, handlowej, usługowej i zakładów pracy (do bilansu nie wlicza się powierzchni użytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewnętrznej budynków),
b) minimum 1 miejsce postojowe lub 1 garaż na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków komunalnych i wód opadowych oraz usuwania odpadów stałych
§ 23. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej o średnicach: 150 i 100 mm zlokalizowanej w ulicach zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z uwzględnieniem warunków określonych przez zarządcę urządzeń wodociągowych;
2) powiązanie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi przewodami wodociągowymi w ulicach: Drohiczyńskiej, Ogrodowej i Żeromskiego zasilanymi z miejskiej stacji wodociągowej w Siemiatyczach;
3) orientacyjną lokalizację studni publicznej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 33ZP,U która powinna spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących przepisach szczególnych dotyczących zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
§ 24. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej średnicy 200 mm zlokalizowanej w linich rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z uwzględnieniem warunków określonych przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych;
2) powiązanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kanałami sanitarnymi w ulicach: Drohiczyńskiej i Zielonej, a kanału zbiorczego w ul. Żeromskiego i ul. Armii Krajowej do istniejącego kanału przebiegającego wzdłuż rzeki Kamionki i odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni w Siemiatyczach, a po oczyszczeniu do rzeki Kamionki;
3) na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej dopuszca się możliwość odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych w granicach własnej działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, z wywożeniem ich do punktu zlewnego oczyszczalni, a po wykonaniu kanałów sanitarnych w ulicach urządzenia te należy zlikwidować lub przebudować na studnie przelotowe, a budynki podłączyć do tych kanałów;
4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych szczelnych powierzchni ulic, parkingów i innych terenów o znacznym stopniu zanieczyszcenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy od O 0,30 m do O 0,80 m zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z uwzględnieniem warunków określonych przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych;
5) powiązanie projektowanych kanałów deszczowych:
a) w północnej części terenu objętego planem z istniejącymi kanałami w ul. Drohiczynskiej z przebudową na odcinku od włączenia się kanału zbiorczego do kanału w ul. Drohiczyńskiej do ujścia do rowu w rejonie ul. Nowej, poza granicami opracowania, na większą średnicę po dokonaniu przeliczeń uwzględniających urealnione spływy wód opadowych z obszaru objętego kanalizacją deszczową odprowadzającą wody opadowe do tego kanału,
b) na terenach południowych z rowem znajdującym się poza granicami opracowania;
6) wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika powinny być oczyszczone w stopniu określonym w aktualnych przepisach szczególnych;
7) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemożliwiający ich spływ na grunty sąsiednie poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukształtowanie terenu i zastosowanie rozwiązań technicznych takich jak np. mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych;
8) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm.
§ 25. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala się:
1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym, do pojemników lub kontenerów ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
2) lokalizację pojemników na odpady stałe zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych;
3) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacją ich odbioru według rozstrzygnięć Burmistrza Miasta Siemiatycze.
Rozdział 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz przewodowy, ciepło i obsługę telekomunikacyjną
§ 26. 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowych kontenerowych, projektowanych na obszarze planu zgodnie z rysunkiem;
2) istniejące stacje transformatorowe słupowe należy sukcesywnie zastępować stacjami kontenerowymi;
3) zasilanie stacji transformatorowych docelowo linią kablową SN 15 kV projektowaną z tzw. pierścienia miejskiego I i II, zgodnie z rysunkiem planu;
4) do czasu realizacji linii SN 15 kV kablowej i demontażu linii napowietrznych SN 15 kV - dopuszca się zasilanie projektowanych stacji transformatorowych z istniejących napowietrznych linii SN 15 kV;
5) demontaż odcinków linii SN 15 kV napowietrznych Ciechanowiec - Grodzisk i pierścienia miejskiego I - zgodnie z rysunkiem planu;
6) bezpośrednią obsługę odbiorców - z linii NN napowietrznych tzw. komunalnych w liniach rozgraniczających ulic;
7) oświetlenie ulic - linią NN napowietrzną na wspólnych słupach z linią komunalną;
8) dostosowanie istniejących urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków pracy - tam gdzie jest przewidziana zmiana zagospodarowania terenu - na warunkach określonych w przepisach szczególnych;
9) przebudowę lub demontaż linii NN istniejących kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
2. Na obszarach planu dopuszcza się:
1) zmianę lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych i tras linii SN 15 kV kablowych - w uzasadnionych przypadkach względami technicznymi i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów szczególnych;
2) możliwość zlokalizowania infrastruktury elektroenergetycznej poza liniami rozgraniczającymi ulic w przypadku, gdy jest to jedyne możliwe rozwiązanie techniczne wynikające z istniejącego zagospodarowania pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów szczególnych;
3) do czasu realizacji przebudowy istniejących sieci SN 15 kV napowietrznych przewidzianych na obszarze planu, przy lokalizacji zabudowy należy uwzględnić strefę ochronną od tych linii w odległości - 7 m od osi linii do budynków, a linie te dostosować do nowych warunków pracy (obostrzenia, uziemienia itp.);
4) osiągnięcie docelowego układu sieci elektroenergetycznych na obszarze planu będzie możliwe po wykonaniu odpowiednich powiązań z siecią zewnętrzną i niezbędnego zakresu budowy sieci SN 15 kV poza granicami planu, tj.:
a) utworzenia z istniejącej linii SN 15 kV kablowo - napowietrznej - RPZ 110/15 kV Siemiatycze - Rogawka odcinków nowych pierścieni I i II,
b) wybudowanie nowego wyjścia liniowego z RPZ 110/15 kV jako odcinka pierścienia II,
c) wybudowanie linii SN 15 kV napowietrznych RPZ 110/15 kV - kier. Rogawka i RPZ 110/15 kV - kier. Ciechanowiec z wykorzystaniem istnejących odcinków linii napowietrznych - poza obszarem planu,
d) wykonania odpowiednich nowych podziałów sieci, aby wydzielone zostały 2 pierścienie miejskie z linii transformatorowych.
§ 27. Zaopatrzenie odbiorców w gaz przewodowy na terenie objętym planem ustala się:
1) z istniejących gazociągów średniego ciśnienia w ulicach Drohiczyńskiej, Ogrodowej i Żeromskiego poprzez rozbudowę tego systemu w liniach rozgraniczających ulic;
2) rozbudowa systemu gazowego powinna być realizowana w oparciu o aktualne przepisy szczególne dotyczące gazownictwa na warunkch określonych w ustawie o drogach publicznych.
§ 28. Zaopatrzenie w ciepło na terenie objętym planem ustala się:
1) z kotłowni indywidualnych, przy preferencji stosowania paliw proekologicznych tj. oleju opałowego niskosiarkowego, gazu ziemnego lub energii elektrycznej, biomasy;
2) ze źródeł ciepła wykorzystujących energię odnawialną np. energię słoneczną lub z pomp cieplnych.
§ 29. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:
1) podłączenie potencjalnych abonentów z istniejącej na terenie objętym planem lub na terenie sąsiadującym - linii telefonicznych, po rozbudowie ich w niezbędnym zakresie w liniach rozgraniczających ulic z zachowaniem przepisów szczególnych;
2) przebudowę linii telekomunikacyjnych istniejących, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
3) pozostawia się istniejące sieci telefoniczne, zlokalizowane na terenie objętym planem, nie kolidujące z projektowanym zagospodarowanie terenu, dopuszcając modernizację tych linii.
Rozdział 13
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 30. 1. Ustala się, że do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalonych planem, teren objęty planem może być użytkowany w sposób dotychczasowy.
2. Nie ustala się terminów rozpoczęcia robót budowlanych na poszczególnych terenach określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
Rozdział 14
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
§ 31. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem planu w wysokości 30% (słownie trzydzieści procent), z wyjątkiem terenów stanowiących własność Gminy Miasta Siemiatycze, lub nabywanych przez miasto na cele publiczne.
Rozdział 15
Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa
§ 32. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej:
1) w budynkach zabudowy jednorodzinnej, usługowych, handlowych, przemysłowych itp. należy przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników obiektów w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP. Jeżeli obiekt zostanie zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy opracować "Aneks Obrony Cywilnej", zawierający przystosowanie budynku na ukrycie;
2) studnię na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie 33ZP,U;
3) oświetlenie zewnętrzne np. ulic, dróg, dojazdów, budynków, zakładów pracy, należy przystosować do zaciemniania i wygaszania;
4) wszystkie aneksy obrony cywilnej należy uzgadniać z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
§ 33. Ustala się ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in.:
1) projektować zabudowę zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
2) zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
3) zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zbezpieczenie przeciwpożarowe budynków, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
4) dokonywać uzgodnień projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie odrębnych przepisów szczególnych.
Rozdział 16
Przepisy końcowe
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/164/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/164/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

Sposób realizacji
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/164/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

Sposób rozpatrzenia uwag
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Sadowski

Analityk Expandera, ekspert w dziedzinie produktów bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama