reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/187/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 19 listopada 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn


Na podstawie art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70,poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6,poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458.), w związku z art.18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz.420) uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale nr XXIV/182/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn w załączniku "Organizacja punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn" zmienia się:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
" § 2. Cele i zadania punktów przedszkolnych:
1) wspieranie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orjentowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunkówsprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawności fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7) budowanie dziecięcej wiedzy o swiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotyczne,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętnosci.
"
2) § 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
" 2) Liczba dzieci w oddziałach wynosi od 3 do 25 osób. "
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
" § 4. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wielku 3- 5 lat z terenu Gminy Drohiczyn.
1) Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców zamieszkałych i pracujących na terenie Gminy Drohiczyn:
a) w pierwszej kolejnosci do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5 letnie,

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, wobec których orzeczono znaczny lub umiatkowany stopień niepełnosprawności bądż całkowitą niezdolnośc do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji a także dzieci z rodzin zastepczych,

c) dzieci już uczęszczające do przedszola,

d) dzieci obojga rodziców pracujących.

2) Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do punktu przedszkolnego po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej, okreslającej rodzaj i stopień niepełnosprawności.
3) Zapisy do punktów przedszkolnych bedą się odbywać w poszczególnych punktach przedszkolnych. W roku szkolnym 2010/2011 w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień).
4) Do punktu przedszkolnego dziecko może zapisać rodzic lub opiekun prawny.
5) W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc w danym punkcie przedszkolnym decyduje kolejność zapisów.
"
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
" § 11. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawową funkcję punktu przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
1) współdziałać z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
2) zachowanie własciwej jakości pracy wychowawczo - dydaktycznej,
3) prowadzić obserwcję pedagogiczną mającą na celu poznanie mozliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) przeprowadzanie, w roku szkolnym poprzedzajacym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
"
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Jan Żeruń
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama