reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 189/XXXVI/09 Rady Gminy Grajewo

z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokość, warunki wypłacania, kryteria i tryb przyznawania nagród, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady

Andrzej Szklarzewski
Załącznik do Uchwały Nr 189/XXXVI/09
Rady Gminy Grajewo
z dnia 12 listopada 2009 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
Rozdział 1
Postanowienia wstępne.
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin;
2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
3) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
4) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły podstawowe i gimnazjum dla których gmina Grajewo jest organem prowadzącym;
5) organie prowadzącym - rozumie się przez to gminę Grajewo;
6) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez gminę Grajewo;
7) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest gmina Grajewo;
8) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grajewo;
9) nagrodach wójta - należy przez to rozumieć nagrody Wójta Gminy Grajewo;
10) nagrodach dyrektora - należy przez to rozumieć nagrody dyrektora szkoły;
11) funduszu nagród - należy przez to rozumieć specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. 1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy.
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
4) wysokość, warunki wypłacania, kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
- dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo.
2. Wysokość i zasady przyznawania pozostałych składników wynagrodzeń nauczycieli określają przepisy ustawy i rozporządzenia.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat.
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat przyznawany w wysokości i na warunkach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy, § 7 rozporządzenia oraz § 4 regulaminu.
§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Dodatek za wysługę lat jest przyznawany:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
4. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz jego wysokość określa:
1) Wójt Gminy - dla dyrektora szkoły;
2) dyrektor szkoły - dla nauczyciela.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny.
§ 5. Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom stosownie do stopnia spełniania warunków, o których mowa w § 6 rozporządzenia oraz w § 6 regulaminu, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 6. Do warunków decydujących o przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego należą:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) posiadanie rozpoznania środowiska wychowawczego uczniów, aktywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznych.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do wykonywania przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
c) dbałość o estetykę powierzonych opiece pomieszczeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
f) przestrzeganie obowiązującego porządku i dyscypliny pracy, a w szczególności czasu zajęć.
3) zaangażowanie w realizację zadań statutowych szkoły, a w szczególności:
a) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z rodzicami.
§ 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości od 5% do 20% średniej obliczonej z minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych, określonych w rozporządzeniu.
§ 8. 1. Kwota środków finansowych przeznaczona na dodatki motywacyjne w funduszu środków zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli w budżetach poszczególnych szkół wynosi co najmniej 5 % średniej obliczonej z minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych, określonych w rozporządzeniu pomnożonej przez liczbę etatów przeliczeniowych w danej szkole.
2. Kwota środków finansowych, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o kwotę środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla dyrektorów.
§ 9. 1. W ramach środków finansowych zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych w budżetach poszczególnych szkół dodatek motywacyjny przyznaje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela;
2) Wójt Gminy - dla dyrektora szkoły.
2. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
§ 10. Dodatek motywacyjny nie może być przyznany nauczycielowi:
1) który otrzymał karę porządkową lub dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 pkt. 1 ustawy - przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary;
2) za okresy przebywania w stanie nieczynnym, na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia;
3) za okresy za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny.
§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:
1) dyrektorowi szkoły - od 400 do 1200 zł;
2) wicedyrektorowi szkoły - od 300 do 600 zł;
3) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze - od 50 do 200 zł.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących stanowiska, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę:
1) liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników;
2) obciążenie obowiązkami wynikającymi z realizowania powierzonych zadań;
3) warunki organizacyjne szkoły.
§ 12. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi również z tytułu pełnienia funkcji:
1) opiekuna stażu w wysokości od 50 do 80 zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece;
2) wychowawcy klasy w wysokości od 80 do 120 zł miesięcznie;
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta w wysokości od 40 do 80 zł miesięcznie.
§ 13. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji uprawniającej do dodatku, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Utrata prawa do dodatku funkcyjnego następuje z dniem zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji uprawniającej do dodatku.
3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem kierowniczym przysługuje również osobie, której powierzono obowiązki w zastępstwie, jeżeli okres powierzenia obowiązków przekracza 35 dni.
§ 14. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
§ 15. 1. W ramach posiadanych środków finansowych dodatek funkcyjny przyznaje:
1) Wójt Gminy - dla dyrektora szkoły;
2) dyrektor szkoły - dla nauczycieli posiadających prawo do dodatku funkcyjnego.
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy.
§ 16. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach, o których mowa w § 8 i 9 rozporządzenia, przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
§ 17. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom za każdą godzinę pracy w warunkach, o których mowa w § 16, w wysokości 10-20% stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, ustalaną zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku za warunki pracy uwzględnia się:
1) stopień trudności lub uciążliwości warunków, w których są realizowane zajęcia;
2) wymiar czasu pracy nauczyciela realizowany w warunkach, o których mowa w § 16.
§ 18. 1. W ramach posiadanych środków finansowych wysokość dodatku za warunki pracy ustala:
1) Wójt Gminy - dla dyrektora szkoły;
2) dyrektor szkoły - dla nauczyciela.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
§ 19. Nauczycielom realizującym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 ustawy, na zasadach określonych w art. 35 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 20. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela przez miesięczny obowiązkowy wymiar godzin z uwzględnieniem ewentualnego dodatku za warunki pracy.
2. Miesięczny obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony na podstawie art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 ustawy przez liczbę 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdami dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
4) rekolekcjami
- traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane.
5. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się i kończą się w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy pomniejszony o jedną piątą tego wymiaru (lub o jedną czwartą, jeżeli dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 21. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu z określonych tytułów przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły w formie pisemnego zestawienia.
3. Dyrektor szkoły może realizować godziny doraźnych zastępstw po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły.
Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy.
§ 22. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 23. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 22, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) przy 1 osobie w rodzinie - 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w trybie określonym ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) zwanym dalej minimalnym wynagrodzeniem;
2) przy 2 osobach w rodzinie - 4,5% minimalnego wynagrodzenia;
3) przy 3 osobach w rodzinie - 5,5% minimalnego wynagrodzenia;
4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 6,5% minimalnego wynagrodzenia.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, zalicza się:
1) nauczyciela;
2) małżonka;
3) dzieci nauczyciela w wieku do 20 lat wspólnie z nim zamieszkujące i pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
§ 24. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie, przy czym jego wypłata za ten miesiąc następuje z dołu.
3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
2) korzystania z urlopu wychowawczego.
4. Kwoty przysługującego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 25. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) Wójt Gminy - dla dyrektora szkoły;
2) dyrektor szkoły - dla nauczyciela.
2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w § 23 ust. 1, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznający dodatek.
3. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego z zastrzeżeniem § 24 ust. 2.
Rozdział 8
Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
§ 26. Postanowienia niniejszego rozdziału określają wysokość, warunki wypłacania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
§ 27. 1. W budżecie gminy Grajewo wyodrębnia się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody Wójta i nagrody dyrektora. Rada Gminy może dokonać zwiększenia w/w funduszu nagród. Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Grajewo.
2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2, mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
4. Nagrody Wójta przyznaje się w wysokości od 1 500 do 3 000 zł.
5. Nagrody dyrektora przyznaje się w wysokości od 500 do 1 500 zł.
6. Nagrody, o których mowa w ust. 2, będą przyznawane nauczycielom w każdym roku, w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wypłacane w kasie szkoły lub na rachunek bankowy nauczyciela.
§ 28. 1. Nagrody Wójta przyznaje nauczycielom Wójt za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym w szczególności za:
1) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, zwłaszcza pozalekcyjnej;
2) efektywną pracę na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
3) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych;
4) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia;
5) stosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania i wychowania;
6) dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami;
7) działalność na rzecz środowiska lokalnego;
8) za rozwijanie współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
2. W przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, przy przyznawaniu nagród Wójta, bierze się pod uwagę oprócz osiągnięć w pracy, o których mowa w ust. 1, także wyniki pracy organizacyjno-menedżerskiej, a w szczególności:
1) opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły;
2) skuteczne wprowadzanie zmian wynikających z przepisów prawa oświatowego;
3) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku;
4) wzbogacanie bazy szkoły oraz dbałość o stan majątku szkolnego;
5) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych;
6) oszczędne gospodarowanie pozostającymi w dyspozycji środkami finansowymi.
§ 29. 1. Dyrektorowi przyznaje się nagrodę Wójta na wniosek złożony przez:
1) radę pedagogiczną;
2) działające w szkole związki zawodowe zrzeszające nauczycieli;
3) właściwą komisję Rady Gminy.
2. Nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze inne niż dyrektor, nagrody Wójta przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) dyrektora;
2) radę pedagogiczną;
3) działające w szkole związki zawodowe zrzeszające nauczycieli;
4) właściwą komisję Rady Gminy.
3. Wójt może przyznać nagrodę Wójta dyrektorom oraz nauczycielom, o których mowa w ust. 2, także z własnej inicjatywy.
§ 30. Nagrody dyrektora przyznają nauczycielom dyrektorzy za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, o których mowa w § 28 niniejszego regulaminu.
§ 31. 1. Nagrody dyrektora mogą być przyznawane na wniosek złożony przez:
1) radę pedagogiczną;
2) działające w szkole związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
2. Dyrektor może przyznać nagrodę dyrektora wybranym nauczycielom także z własnej inicjatywy.
§ 32. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród Wójta lub dyrektora powinny zawierać następujące dane:
1) dane dotyczące osoby przedstawionej do nagrody:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) wykształcenie,
d) nazwa szkoły w której pracuje i zajmowane stanowisko,
e) posiadany staż pracy pedagogicznej i stopień awansu zawodowego,
f) ostatnio otrzymana ocena pracy pedagogicznej i data jej dokonania.
2) uzasadnienie wniosku;
3) data i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wnioskodawcy.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać odpowiednio do dyrektora szkoły lub Wójta w terminie do 20 września danego roku.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe.
§ 33. 1. Stwierdzenie nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, dokonuje uprawniony organ pisemnie w formie:
1) dokumentu stwierdzającego nawiązanie stosunku pracy, jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy;
2) odrębnego dokumentu, jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo zmianie ulega jego wysokość;
3) dokumentu zmieniającego wynagrodzenie zasadnicze i świadczenie, jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega zmianie wysokość świadczenia.
2. Formy stwierdzania nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzania nabycia prawa.
§ 34. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
§ 35. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.
§ 36. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy - Karta Nauczyciela oraz przepisy Kodeksu Pracy.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama