Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/166/98 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1824, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawka dzienna opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, wynosi 7,-zł.
§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 4. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Krzysztofa Lewandowskiego zam. Krasnopol.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% kwot opłat targowych pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasnopol do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pobrania opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX/119/08 Rady Gminy Krasnopol z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Leszek Buziuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe