Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/181/09 Rady Gminy Szepietowo

z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:
§ 1. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w zł)
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 456
powyżej 5,5 do 9 włącznie 684
powyżej 9 i poniżej 12 900
§ 2. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi idopuszczalna masa całkowita (w tonach) Rodzaj zawieszenie i stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne inne systemy zawieszenia
Dwie osie
12 13 564 1.212
13 14 564 1.212
14 15 564 1.212
15 660 1.404
Trzy osie
12 17 540 888
17 19 684 1.068
19 21 684 1.068
21 23 744 1.140
23 25 1.140 1.764
25 1.140 1.764
Cztery osie i więcej
12 25 744 756
25 27 756 1.176
27 29 1.176 1.788
29 31 1.788 2.520
31 - 1.788 2.520
§ 3. Od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w zł)
od 3,5 i poniżej 5,5 564
od 5,5 i poniżej 9 684
od 9 i poniżej 12 792
§ 4. Od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach) Rodzaj zawieszenia i stawka podatku(w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne inne systemy zawieszenia
Dwie osie
12 18 636 852
18 25 792 1.008
25 31 1.356 1.668
31 1.572 2.004
Trzy osie i więcej
12 40 1.392 1.872
40 1.872 2.628
§ 5. Od przyczep lub naczep, o których mowa a art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
od 7 i poniżej 12 456
§ 6. Od przyczep lub naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Rodzaj zawieszenia i stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne inne systemy zawieszenia
Jedna oś
12 18 240 336
18 25 432 540
25 612 636
Dwie osie
12 28 240 348
28 33 684 948
33 38 948 1.440
38 1.284 1.848
Trzy osie i więcej
12 38 768 1.056
38 1.056 1.428
§ 7. Od autobusów o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku (w złotych)
mniej niż 30 miejsc 900
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.344
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XII/75/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 277 poz. 3161).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe