Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/131/09 Rady Gminy Sokoły

z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56 poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1000,00 zł.
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 900 1300
13 14 900 1400
14 15 1000 1500
15 1350 1600
Trzy osie
12 17 1000 1000
17 19 1000 1000
19 21 1000 1000
21 23 1200 1350
23 25 1350 1700
25 1440 1800
Cztery osie i więcej
12 25 1500 1600
25 27 1600 1800
27 29 1700 2000
29 31 1800 2480
31 1900 2500
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1000,00 zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 1000 1000
18 25 1000 1000
25 31 1500 1700
31 1700 2080
Trzy osie i więcej
12 40 1800 2000
40 2000 2690
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 700,00 zł.
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 700 800
18 25 800 900
25 900 1000
Dwie osie
12 28 900 900
28 33 1000 1100
33 38 1100 1310
38 1300 1720
Trzy osie i więcej
12 38 1200 1500
38 1200 1500
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 900,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1300,00 zł.
2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:
- dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1:
a) lit. a) - 400,00 zł,
b) lit. b) - 800,00 zł,
c) lit. c) - 900,00 zł,
- dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:
a) lit. a) - 400,00 zł,
b) lit. b) - 800,00 zł,
c) lit. c) - 900,00 zł,
- dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5: 600,00 zł
- dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:
a) lit. a) - 800,00 zł,
b) lit. b) - 1200,00 zł.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008 r. Nr 320, poz. 3419).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe