| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/184/09 Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; zm. z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; zm. z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz 1337; zm. z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420) oraz art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775,Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 93,poz. 585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz. 1463; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 56, poz. 458, ), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz 1825; zm. z 2007r. Dz.U. Nr 109, poz. 747; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; zm. z 2005r. Dz.U. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484; zm. z 2006r. Dz.U. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,poz. 1825; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 116, poz. 730; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 56, poz. 458) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,poz.727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; zm. z 2006r. Dz.U. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz. 1635; zm z 2007r. Dz.U. Nr 105, poz. 721, Nr 120 poz. 818, Nr 192, poz. 1378; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz.888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316 i poz. 1320; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r., Nr 116, poz. 730).
§ 2. Określa się inkasentów dla poszczególnych sołectw (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).W szczególnych przypadkach inkasa może dokonać upoważniony przez wójta pracownik urzędu gminy.
§ 3. Ustala się inkasentom wynagrodzenie prowizyjne, zgodnie z wykazem sołectw stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, od sumy zainkasowanej i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy Brańsk.
§ 4. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych podatków oraz rozliczenia z pobranych kwitariuszy do 3 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami wpłata powinna nastąpić.
§ 5. Wypłata wynagrodzenia o którym mowa w §3, powinna nastąpić w miesiącu nast ępującym po miesiącu w którym dokonano inkasa.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/118/08 Rady Gminy w Brańsku z dnia 29 września 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 8. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko
Załącznik do Uchwały Nr XXII/184/09
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 listopada 2009 r.
OKREŚLA SIĘ INKASENTÓW PODATKÓW Z NASTĘPUJĄCYCH SOŁECTW:
L.p. Imię i nazwisko Miejscowość Stawka procentowa
1 -GOMOLIŃSKI STANISŁAW -BRONKA -8,00%
2 -KRZEMIEŃ KAZIMIERZ -BRZEŹNICA -8,00%
3 -ŻOCH ADAM -BURCHATY -9,00%
4 -WAWRZENIUK SZYMON -CHOJEWO -6,50%
5 -GRZYBOWSKI JANUSZ -DĘBOWO -9,00%
6 -OPIATOWSKI BOLESŁAW -DOMANOWO -6,50%
7 -ZALEWSKA ANNA -FERMA -9,00%
8 -SZPAKOWSKI ANTONI -GLINNIK -8,00%
9 -HARABURDA RYSZARD -HOLONKI -8,00%
10 -PUCHALSKA JOLANTA -KADŁUBÓWKA -8,00%
11 -BANASIUK STANISŁAW -KALNICA -8,00%
12 -KUNICKA KRYSTYNA -KIERSNÓWEK -8,00%
13 -KADŁUBOWSKI MAREK -KIERSNOWO -8,00%
14 -KARPIESIUK ANDRZEJ -KIEWŁAKI -8,00%
15 -WIETOSZKO RYSZARD -KLICHY -7,00%
16 -MASŁOWSKI ROBERT -KOSZEWO -8,00%
17 -GAŁECKI ANDRZEJ -LUBIESZCZE -8,00%
18 -OLECH EDWARD -MARKOWO -9,00%
19 -TALAREK ROBERT -MIEŃ -6,50%
20 -KUPIŃSKA MAŁGORZATA -NOWOSADY -9,00%
21 -KRYSIK RYSZARD -PASIEKA -9,00%
22 -ŻOCH ADAM -OLEKSIN -6,50%
23 -OLENDZKI ANDRZEJ -OLĘDZKIE -8,00%
24 -ZALEWSKI JÓZEF -OLSZEWEK -9,00%
25 -TOPCZEWSKI STANISŁAW -OLSZEWO -9,00%
26 -RYCZKOWSKI ANDRZEJ -PACE -9,00%
27 -CZERNIAWSKI STANISŁAW -PATOKI -7,00%
28 -BIELIŃSKI ANTONI -PIETRASZKI -9,00%
29 -ZALEWSKI WŁADYSŁAW -PŁONOWO -9,00%
30 -TWORKOWSKI PAWEŁ -POLETYŁY -8,00%
31 -SZMURŁO ROMUALDA -POPŁAWY -6,50%
32 -PRUSZYŃSKA TERESA -PRUSZANKA STARA -8,00%
33 -PUCHALSKI HENRYK -PUCHAŁY NOWE -9,00%
34 -PULKOWSKA ELŻBIETA -PUCHAŁY STARE -8,00%
35 -ŁASZCZUK KATARZYNA -ŚCIONY -9,00%
36 -GAWRYSIAK ANNA -SPIESZYN -8,00%
37 -CIEŚLUK STANISŁAW -ŚWIRYDY -7,00%
38 -SMORCZEWSKI JÓZEF -SZMURŁY -7,00%
39 -NIERODA ROMAN -WIDŹGOWO -8,00%
40 -WRÓBLEWSKI FELIKS -ZAŁUSKIE KORONNE -8,00%
41 -WRÓBLEWSKI FELIKS -ZAŁUSKIE KOŚCIELNE -8,00%
42 -KUCZABA ANTONI -ZANIE -9,00%
43 -ŻOCHOWSKI JAN -PRUSZANKA-BARANKI -9,00%
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »