Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/185/09 Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420) oraz na podstawie art. 18a i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; zm. z 2009 r. Dz.U. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Brańsku:
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Brańsk opłatę od posiadania psów.
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 107,85 zł od jednego psa oraz 70,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w Brańsku
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi wsi.
§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.
§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 20 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe