Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/174/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 223, poz.1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 / Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 z 2009 r. Nr 56, poz. 458/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Dobrzyniewo Duże:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 300 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800 zł.
2) od samochodu ciężarowego , o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 600 zł,
- o liczbie osi - trzy - 500 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 700 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi - dwie - 600 zł,
- o liczbie osi - trzy - 700 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 990 zł.
c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie - 600 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.050 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 990 zł.
d) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie - 600 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.050 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.700 zł.
3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczanej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.300 zł,
- o liczbie osi - trzy - 790 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 960 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi - dwie - 1.300 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.050 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.450 zł,
c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.300 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.650 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.450 zł,
d) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.300 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.650 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.700 zł,
e) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - dwie -1.300 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.650 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.600 zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego , o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 800 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.200 zł.
5) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 600 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.300 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.450 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.300 zł,
c) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.450 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.300 zł,
d) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.450 zł.
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.800 zł.
6) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 800 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.800 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 31 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.000 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.800 zł,
c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.000 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.800 zł,
d) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.000 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.800 zł,
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.000 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.700 zł.
7) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 500 zł.
8) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna - 200 zł,
- o liczbie osi - dwie - 250 zł,
- o liczbie osi - trzy i wiecej - 750 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
- o liczbie osi - jedna - 400 zł,
- o liczbie osi - dwie - 250 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 750 zł,
c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:
- o liczbie osi - jedna - 400 zł,
- o liczbie osi - dwie - 700 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 820 zł,
d) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 400 zł,
- o liczbie osi - dwie - 950 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 750 zł,
e) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 400 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.300 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 990 zł.
9) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna - 300 zł,
- o liczbie osi - dwie - 400 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 990 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
- o liczbie osi - jedna - 650 zł,
- o liczbie osi - dwie - 400 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 990 zł,
c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:
- o liczbie osi - jedna - 650 zł,
- o liczbie osi - dwie - 950 zł,
- o liczbie osi - trzy i wiecej - 1.100 zł,
d) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 650 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.400 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 990 zł,
e) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 650 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.800 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.400 zł.
10) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.000 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.300 zł.
2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:
a) od środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt 1:
- lit. a/ - 260 zł,
- lit. b/ - 560 zł,
- lit. c/ - 760 zł,
b) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4:
- lit. a/ - 750 zł,
- lit. b/ - 850 zł,
- lit. c/ - 1.150 zł,
c) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 450 zł,
d) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
- lit. a/ - 950 zł,
- lit. b/ - 1.250 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/177/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 listopada 2005 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr. 252 poz.2821, z 2007r. Nr 277, poz. 3155 /.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz. WEL 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/we z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierana opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WEL 187 z 23.07.1999 ).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Przewodniczący Rady GminyAndrzej Horba
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe