Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków tranportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz 420) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 249, poz. 1828; Nr 245, poz. 1775; Nr. 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585; Nr 116, poz. 730; Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr. 56, poz 458) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co nastepuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transprtowych obowiązujace na terenie Gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800,00 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowazne:
a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.580,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.580,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.672,00 zł
3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.580,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.594,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2.370,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 29 ton - 2.480,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.200,00 zł
5) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym zqa równoważne:
a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.840,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.840,00 zł
6) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 31 ton - 1.840,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 31 ton - 1.960,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 40 ton - 1.930,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 40 ton - 2.580,00 zł
7) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 500,00 zł
8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą:
a) o liczbie osi jezdnych - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł
9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą:
a) o liczbie osi jezdnych - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł
b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.310,00 zł
c) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 1.720,00 zł
d) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 36 ton włącznie - 1.300,00 zł
e) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 1.700,00 zł
10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od ilości miejsc od siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.000,00 zł
2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i w latach następnych określa się w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
- lit. a) - 480,00 zł
- lit. b) - 580,00 zł
- lit. c) - 780,00 zł
b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 1.180,00 zł
c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 480,00 zł
d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
- lit. a) - 780,00 zł
- lit. b) - 980,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/82/08 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 299, poz. 3052/.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady

Ryszard Czajkowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe