Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr.214, poz. 1806; z 2003 r. Nr80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr.175, poz. 1457; z 2007r. Nr 17, poz. 128; Nr,181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006r. Nr 121,poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz 1635; Nr 249, poz. 1828; Nr 245, poz.1775; Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,70 zł od 1m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoiści pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1m2 powierzchni,
2) Od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych- 0,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem dzuiałalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzialalności gospodarczej - 15 zł od m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności oraz organizacje pożytku publicznego - 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartosci.
§ 2. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XVII/83/08 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 299, poz. 3053/.
§ 5. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Ryszard Czajkowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe