Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/96/09 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz.1463, z 2009r. Nr 56, poz.458/ uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość następujących stawek podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,65 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektorowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,90 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,20 zł.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,60 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,24 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,60 zł.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej -5,00zł.
3) Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 wyżej wymienionej ustawy, za wyjątkiem sieci wodociągowej 0,5% ich wartości.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/65/08 Rady Gminy Milejczyce z dnia 25 września 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok /Dz.Urzęd.Woj.Podl.Nr 248, poz.2556/.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązują od 01 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący

Bogusław Tatarczuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe