Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/97/09 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730 i Nr 223, poz.1463, z 2009r. Nr 56, poz.458 / uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Milejczyce:
1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1000,00 zł.
c) powyżej 9 ton - do poniżej 12 ton - 1125,00zł.
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ Stawka podatku /w złotych/
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 530 1.150
13 14 720 1.250
14 15 960 1.380
15 1.100 1.500
Trzy osie
12 17 350 1.100
17 19 740 1.300
19 21 990 1.400
21 23 1.100 1.600
23 25 1.200 1.800
25 1.200 1.800
Cztery osie i więcej
12 25 750 1.200
25 27 760 1.300
27 29 1.100 1.700
29 31 1.700 2.500
31 1.700 2.500
3) Od ciagnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 532,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 850,00 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.064,00 zł.
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - według poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/ Stawka podatku /w złotych/
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 930 1100
18 25 1.200 1.500
25 31 1.300 1.500
31 1.430 2.000
Trzy osie i więcej
12 40 1.300 1.800
40 1.800 2.600
5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art.8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.000,00 zł.
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- według poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/ Stawka podatku /w złotych/
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 5
Jedna oś
12 18 670 780
18 25 920 1.000
25 1.000 1.200
Dwie osie
12 28 690 820
28 33 940 1.100
33 38 1.100 1.350
38 1.200 1.750
Trzy osie i więcej
12 38 1.000 1.000
38 1.000 1.300
7) od autobusów, o których mowa w art.8 ust.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc : 950,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.057,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 278, poz.3192).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący

Bogusław Tatarczuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe