Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/98/09 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.19 pkt 1 lit."a" pkt 2 i 3 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730 i Nr 223, poz.1463 oraz z 2009r. Nr 56, poz.458/ uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku i innych miejscach publicznych na terenie Gminy, przy sprzedaży artykułów ogólnospożywczych, rolnych i przemysłowych:
1) z samochodu, platformy - 7 zł.
2) ze stołu - 6 zł.
3) z wózka, skrzynki, koszyka - 5 zł.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku lub w innym miejscu publicznym.
§ 3. Ustala się się pobór opłaty targowej w drodze inkaso przez pracownika Urzędu Gminy Panią Stępniak Barbarę.
§ 4. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 10% zainkasowanej opłaty targowej.
§ 5. Pobrana opłata winna być wpłacona do kasy UG w dniu następnym. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, opłatę należy wpłacić w dniu po dniach wolnych.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/64/04 Rady Gminy Milejczyce z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 189, poz.2523).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z moca obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady

Bogusław Tatarczuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe