Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/403/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 28 grudnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 pkt.19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. a samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370, Nr 223, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458 oraz art.7b ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2001, Nr 13, poz.123 Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162 poz.1568, Nr 213, poz. 2981, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz.1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz 504 uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/337/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie (Dz. Urz .Woj. Podl. Nr 173 poz. 1973), w § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3 1. Ustala się 45 (czterdzieści pięć) stypendiów w wysokości po 250 zł. ( dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie każde".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe