Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/108/09 Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 12 ust. 9 ustway z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) - Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanej dalej " zwolnieniem".
§ 2. 1. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika, którego wzór określa załącznik do uchwały.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust.1.
§ 3. 1. Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje po spełnieniu następujących warunków:
a) Faktycznym zaprzestaniu uprawy,
b) Nie wykorzystywaniu gruntów na cele pastwiskowe,
c) Nie dokonywaniu zbiorów traw i siana z trwałych użytków zielonych na cele paszowe,
d) Utrzymywaniu gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów ( pozostawienie w czarnym ugorze lub dokonywanie oprysków chemicznych).
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łacznie.
§ 4. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków, organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Fakt zaprzestania produkcji rolnej podlega kontroli w terenie w okresie wysiewów lub zbiorów, którą dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy.
4. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnch.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Załącznik do Uchwały Nr XXX/108/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

załacznik do uchwały o z. pr. rolnej.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe