Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie powierzenia gminie Czarna Białostocka zimowego utrzymania dróg powiatowych

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 29 października 2009 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działają:
1. Wiesław Pusz - Starosta
2. Adam Kamiński - Wicestarosta
a Gminą Czarna Białostocka, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy - Tadeusza Matejko.
Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1688, Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2007 Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 Nr 180 poz. 1111, Dz.U. 2008 z 2008 Nr 223 poz. 1458, Dz.U. 2009 Nr 92 poz 753) i art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203, Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2005 Nr 172 poz. 1441, Dz.U. 2006 Nr 17 poz. 128, Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 Nr 48 poz. 327, Dz.U. z 2007 Nr 138 poz. 974, Dz.U. z 2007 Nr 138 poz. 974, Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 2008 Nr 180 poz. 1111, Dz.U. z 2008 Nr 223 poz. 1458, Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 420), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 roku Nr 88, poz. 539, zm.: Dz.U. z 2008 Nr 220 poz. 1419, Dz.U. z 2009 Nr 1 poz.2, Dz.U. z 2009 Nr 56 poz. 458), Uchwały nr XII/101/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia gminom zimowego utrzymania dróg powiatowych strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. Burmistrz Czarnej Białostockiej zobowiązuje się do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna Białostocka, o łącznej długości 56,3 km, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część porozumienia - w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.
§ 2. Zarząd Powiatu:
1) powierza Burmistrzowi Czarnej Białostockiej prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, o których mowa w § 1.
2) oświadcza, że drogi określone w § 1 są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
3) warunki finansowania określa odrębna umowa.
§ 3.
1) Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Burmistrz Czarnej Białostockiej będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.
2) Burmistrz Czarnej Białostockiej ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w załączniku nr 1.
§ 4.
1) Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 1 zawierający wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem realizowanym przez Burmistrza Czarnej Białostockiej.
2) Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 2 zawierający zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10 z dnia 26.10.1994 roku.
§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 9. W przypadku zaistnienia potrzeby przeznaczenia na Zimowe Utrzymanie Dróg kwoty większej od kwoty dotacji celowej udzielanej z Powiatu Białostockiego, tj. 42.000,00 zł słownie (czterdzieści dwa tysiące złotych) Gmina Czarna Białostocka zapewnia, że udzieli pomocy finansowej Powiatowi, na którą to okoliczność będzie podjęta właściwa uchwała Rady Miejskiej.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Gminy Czarna Białostocka i trzy egz. dla Zarządu Powiatu.

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO


BURMISTRZ CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ


KONTRASYGNATA SKARBNIKA POWIATU


KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

Załącznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

ZAŁĄCZNIK NR 1
Załącznik nr 2
do Porozumienia
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

ZAŁĄCZNIK NR 2
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe