Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Starosty Suwalskiego zawarte w dniu 7 grudnia 2009 r. pomiędzy Starostą Suwalskim Panem Szczepanem Ołdakowskim a Wójtem Gminy Filipów Panem Sylwestrem Koncewicz

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), strony postanawiają co następuje:
§ 1. Rozwiązuje się z dniem 31 grudnia 2009 r. porozumienie zawarte w dniu 30 października 1990 r. pomiędzy Urzędem Rejonowym w Suwałkach reprezentowanym przez Kierownika Andrzeja Skalskiego, a Zarządem Gminy w Filipowie reprezentowanym przez Wójta Bogusława Koniecznego (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego z 1990 r., Nr 25, poz.258; Nr 34 poz. 354; z 1991 r., Nr 12, poz. 103; z 1992 r., Nr 48, poz. 314; z 1994 r., Nr 41, poz. 313) na prowadzenie niżej wymienionych spraw:
1) z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53 z późn. zm.); orzekanie o przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków (art.6);
2) z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 1991 r., Nr 7, poz. 24 z późn. zm.):
a) orzekanie o przeniesieniu własności działki na rzecz osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu (art.118 ust.1 i 2 a),
b) orzekanie o przeniesieniu własności działki osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu (art.118 ust.2 i 2 a).
§ 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Suwalski

Szczepan Ołdakowski

Wójt Gminy Filipów

Sylwester Koncewicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe