Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/409/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 28 grudnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 oraz Nr 223, poz. 1458) oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464, z 2005r. Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 12, poz. 63, z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008r. Nr 237, poz. 1657 i 2009r. Nr 1, poz. 3)
§ 1. W uchwale Nr XIX/208/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad przyznawania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 1825, zm. Nr 44, poz. 421) wprowadza się następującą zmianę: w § 2 ust. 3 pkt1 otrzymuje następujące brzmienie: "1) w przypadku wniosków na cele określone w § 1 ust. 2 pkt. 1-4, warunkiem udzielenia dofinansowania jest rekultywacja działki rolnej o powierzchni powyżej 1 ha i nie wiecej niż 10 ha powierzchni przeznaczonej do rekultywacji; maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 10 000 zł"
§ 2. Wnioski złożone przed wejściem w życie niniejszej uchwały rozpatrywane są na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe