Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/231/09 Rady Miasta Grajewo

z dnia 2 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r., Nr 52, poz. 422) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród.
2. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest miasto Grajewo.
3. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) motywacyjnego,
b) funkcyjnego,
c) za warunki pracy,
d) za wysługę lat;
2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ),
3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm ),
4) organie prowadzącym - rozumie się przez to Miasto Grajewo,
5) burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Grajewo,
6) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest miasto Grajewo,
7) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu,
8) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu,
9) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
10) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę w przedszkolu,
11) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
12) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela,
13) nagrodach burmistrza - należy przez to rozumieć nagrody Burmistrza miasta Grajewo,
14) nagrodach dyrektora - należy przez to rozumieć nagrody dyrektorów szkół,
15) funduszu nagród - należy przez to rozumieć specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Rozdział 2
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia z uwzględnieniem warunków określonych w § 4 Regulaminu.
§ 4. 1. Dodatek przysługuje także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastepującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat w formach o jakich mowa § 34 Regulaminu określa:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły - Burmistrz.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości i według zasad określonych w § 6 - 10 Regulaminu.
§ 6. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym.
2. Do czynników warunkujących przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego należą:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach,
b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,
d) budowanie i realizowanie programów indywidualnej pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie zajęć tego typu,
e) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,
f) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
g) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
h) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do wykonywania przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,
e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
f) dbanie o mienie szkoły i poszerzanie bazy dydaktycznej,
g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,
i) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy a w szczególności czasu zajęć;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowczych szkoły, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego, lub przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza czynnikami wymienionymi w § 6 ust. 2 jest spełnianie następujących warunków:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
3) osiąganie przez uczniów szkoły dobrych wyników w ocenianiu zewnętrznym,
4) efektywne sprawowanie nadzoru pedagogicznego i związanych z tym obowiązków,
5) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
6) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,
7) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
8) inspirowanie nauczycieli do organizowania konkursów, olimpiad, wycieczek.
§ 8. 1. Wysokość stawki dodatku motywacyjnego dla nauczyciela wynosi do 20% otrzymywanego przez niego - na dzień przyznania dodatku - wynagrodzenia zasadniczego określonego rozporządzeniem.
2. Ustala się łączną kwotę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 5% zaplanowanego na rok budżetowy funduszu wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
3. Środki o których mowa w ust. 2 zostają zwiększone o kwotę, o której mowa w ust. 4 z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły oraz o kwotę przeznaczoną na zwiększenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli pracujących w oddziałach integracyjnych.
4. Wysokość stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może być wyższa niż 50% otrzymywanego przez niego - na dzień przyznania dodatku - wynagrodzenia zasadniczego określonego rozporządzeniem.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
§ 9. 1. Dodatek motywacyjny, w ramach posiadanych środków finansowych przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 i § 7 Burmistrz.
2. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego stosuje się formy, o których mowa w § 34 Regulaminu.
3. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
4. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela - przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary, z wyłączeniem nauczycieli, wobec których orzeczono karę dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, 3a, 4 Karty Nauczyciela,
2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
4) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
5) w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
Rozdział 4
DODATEK FUNKCYJNY
§ 11. 1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 5 rozporządzenia z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w § 11 - 16 Regulaminu.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje również:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji:
a) opiekuna stażu,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
§ 12. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3 określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 13. 1. Nauczycielom, o których mowa w § 11 ust. 2 w razie zbiegu tytułów do dodatku, o którym mowa w wymienionym przepisie oraz dodatków, o których mowa w § 11 ust. 3 przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.
2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż powierzoną danemu nauczycielowi.
3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
4. Dodatek funkcyjny przyznany dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły, od pierwszego dnia miesiąca następującego po 1 miesiącu nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
§ 14. 1. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 2 uwzględnia się w szczególności:
1) wielkość szkoły, w tym:
a) liczbę uczniów,
b) liczbę oddziałów,
c) zmianowość,
d) zatrudnienie (ilość kadry kierowniczej, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych);
2) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, w tym:
a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
b) prowadzenie w szkole stołówki,
c) stan bazy dydaktycznej;
3) wyniki pracy szkoły,
4) uwarunkowania środowiskowe i społeczne.
2. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów.
§ 15. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 2 i 3 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta ), a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach , za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 16. 1. Dodatek funkcyjny w ramach posiadanych środków finansowych przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły - Burmistrz.
2. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego stosuje się formy, o których mowa w § 34 Regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 5
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 17. Dodatek za warunki pracy jest przyznawany nauczycielom zgodnie z art. 34 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 8 i 9 rozporządzenia a także na warunkach określonych w § 18 - 19 Regulaminu.
§ 18. 1. Dodatek za warunki pracy ( trudne, uciążliwe ) przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany. Dodatek przysługuje także w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w trudnych warunkach i dodatku za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje prawo do obu tych dodatków.
3. Wysokość stawki dodatku za trudne, uciążliwe warunki pracy wynosi od 5 do 15% otrzymywanego przez nauczyciela - na dzień przyznania dodatku - wynagrodzenia zasadniczego określonego rozporządzeniem.
4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 19. 1. Dodatek za warunki pracy, z uwzględnieniem stopnia trudności, uciążliwości realizowanych zajęć lub wykonywanych prac, w ramach posiadanych środków finansowych przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły - Burmistrz.
2. Przy przyznawaniu dodatku za warunki pracy stosuje się formy, o których mowa w § 34 Regulaminu.
3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 20. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zrealizowanych zastępstw.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w §2 ust. 2 rozporządzenia z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, o których mowa w ust. 3, ustala się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:
1) opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, zgodnie z art.188 kp,
2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
4) sytuacji określonej w art. 25 ust. 2 i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm. ).
6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,
- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych danego nauczyciela przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony zgodnie z art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Ustala się następujący wzór obliczenia faktycznie zrealizowanych przez nauczyciela godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu:
X-Y=Z
gdzie:
X - oznacza tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych przydzieloną nauczycielowi,
Y - stanowi sumę nieprzepracowanych godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu, przy czym średnia dzienna liczba tych godzin stanowi różnicę pomiędzy faktyczną liczbą godzin przydzielonych nauczycielowi w danym dniu a przypadającą na ten dzień średnią liczbą godzin obowiązkowego wymiaru czasu pracy tego nauczyciela.
Z - faktycznie zrealizowana liczba godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu.
W przypadku, gdy faktycznie zrealizowana liczba godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu nie jest liczbą całkowitą czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym na dany rok szkolny.
§ 21. 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa jest ustalana wg zasad określonych w § 20 i dokumentowana w formach określonych w § 34 Regulaminu przez dyrektora w stosunku do nauczyciela i przez burmistrza w stosunku do dyrektora.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, zatwierdza dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może realizować godziny doraźnych zastępstw po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.
Rozdział 7
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 22. Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z przepisami art. 49 ust.1 pkt 1, ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem zasad określonych w § 23 - 34 Regulaminu.
§ 23. 1. W budżecie miasta Grajewo wyodrębnia się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza i nagrody Dyrektora. Rada Miasta może dokonać zwiększenia ww funduszu nagród. Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest miasto Grajewo.
2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1:
1) 80% środków funduszu przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
4. Wysokość nagrody Burmistrza wynosi maksymalnie 3 000,00 zł., a nagrody dyrektora 2 000,00 zł.
5. Nagrody ze środków, o których mowa w ust. 2 przyznaje odpowiednio Burmistrz i Dyrektor.
6. Nagrody o których mowa w ust. 2 będą przyznawane nauczycielom w każdym roku, w szczególności w Dniu Edukacji Narodowej.
7. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce jego akt osobowych.
§ 24. 1. Nagrody Burmistrza przyznaje się za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, uwzględniającej realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności za:
1) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, zwłaszcza pozalekcyjnej, osiągane w:
a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły, miasta, powiatu, województwa, centralnym,
b) egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz badaniach wewnętrznych,
c) dziedzinie artystycznej i sportowej na terenie szkoły, miasta, powiatu, województwa;
2) efektywną pracę na rzecz:
a) rozwijania zainteresowań i uzdolnień kierunkowych uczniów,
b) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, w tym zwłaszcza w ramach pracy pozalekcyjnej;
3) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych,
4) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka,
5) opracowywanie, wdrażanie i propagowanie programów autorskich, stosowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania i wychowania,
6) dzielenie się swoim doświadczeniem poprzez publikacje w czasopismach pedagogicznych, oraz w innych formach,
7) efektywne pełnienie różnorakich funkcji społecznych (np. lidera zespołu przedmiotowego, opiekuna samorządu uczniowskiego, drużyny harcerskiej, PCK ),
8) działalność na rzecz środowiska lokalnego w tym zwłaszcza działania integrujące społeczność szkoły i środowiska ( ochrona zdrowia, bezpieczeństwo),
9) skuteczne włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,
10) efekty w pracy na rzecz:
a) realizacji zadań ogólnoszkolnych,
b) pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,
c) współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.
2. W przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole - za efektywną pracę organizacyjno-menedżerską, przy równoczesnym zapewnieniu dobrego wypełniania przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za:
a) opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły,
b) skuteczne wprowadzanie zmian wynikających z funkcjonowania systemu oświaty,
c) opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych,
d) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kreowanie jej pozytywnego wizerunku,
e) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkolnego,
f) efektywne działania na rzecz pozyskiwania środków specjalnych i funduszy zewnętrznych,
g) opracowanie i wdrażanie programu zmniejszającego koszty funkcjonowania szkoły.
§ 25. Nagrody Burmistrza mogą być przyznawane nauczycielom za udokumentowane osiągnięcia określone w § 24.
§ 26. 1. Nagrodę Burmistrza, Dyrektorowi szkoły przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) radę pedagogiczną,
2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole,
3) właściwą komisję Rady Miasta.
2. Nagrodę Burmistrza nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze inne niż Dyrektor przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) dyrektora,
2) radę pedagogiczną,
3) radę rodziców,
4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole,
5) właściwą komisję Rady Miasta.
3. Burmistrz może przyznać nagrodę Burmistrza Dyrektorom, nauczycielom zajmującym inne niż Dyrektor stanowiska kierownicze oraz pozostałym nauczycielom z własnej inicjatywy.
§ 27. 1. Wnioski, o których mowa w § 26 ust. 1 zawierające uzasadnienie podpisują wnioskodawcy, przy czym, jeżeli wnioskodawcą jest organ kolegialny, wniosek podpisuje osoba właściwa zgodnie z reprezentacją tego organu okreslona w odrębnych przepisach.
2. W szkołach, w których nie funkcjonuje stanowisko wicedyrektora - wniosek o nagrodę dyrektorowi, składany przez radę pedagogiczną podpisuje członek tej rady wyznaczony zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
3. Wnioski, o których mowa w § 26 ust. 2 są podpisywane przez:
1) wnioskodawcę, z uwzględnieniem odpowiednio zasady, o której mowa w ust.1 i 2,
2) dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel wnioskowany do nagrody Burmistrza - jeżeli nie jest on równocześnie wnioskodawcą.
§ 28. Wnioski, o których mowa w § 26 ust. 1 i 2 podlegają zaopiniowaniu przez:
1) radę pedagogiczną, przy czym informację o zopiniowaniu przez ten organ należy zamieścić we wniosku,
2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole, o ile nauczyciel którego dotyczy wniosek jest członkiem danej organizacji związkowej. Wymieniona organizacja związkowa może - na prośbę nauczyciela nie będącego członkiem związku zawodowego wyrazić swoją opinię w przedmiotowym wniosku o nagrodę, przy czym informację o zaopiniowaniu przez związki należy zamieścić we wniosku.
§ 29. Wnioski o nagrodę Burmistrza będą przyjmowane przez Sekretarza Miasta. W odniesieniu do nagród przyznawanych w Dniu Edukacji Narodowej wnioski będą przyjmowane w terminie do 20 września roku kalendarzowego.
§ 30. Wniosek o nagrodę Burmistrza składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 31. Nagrody Dyrektora przyznają nauczycielom dyrektorzy, za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, o których mowa w § 24 niniejszego Regulaminu.
§ 32. 1. Nagrody Dyrektora mogą być przyznawane na wniosek:
1) rady pedagogicznej,
2) rady rodziców,
3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i działających w szkole.
2. Dyrektor może przyznać nauczycielowi nagrodę również z własnej inicjatywy.
§ 33. Przy składaniu wniosków o nagrody Dyrektora w zakresie dotyczącym ich formy i trybu ich składania stosuje się odpowiednio przepisy § 24 - 30.
Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 34. 1. Określa się następujące formy stwierdzania nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń , o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 2 ,3 Regulaminu:
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo zmianie ulega jego wysokość,
3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia.
2. Formy stwierdzania nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.
§ 35. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 3, Regulaminu przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
§ 36. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa § 1 ust. 3 Regulaminu stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.
2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1ust. 3 Regulaminu, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany.
§ 37. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
§ 38. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Grajewie i Zarządem Oddziału "NSZZ Solidarność" w Grajewie.
§ 39. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Opracował: Ryszard Wolwark
Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Curyło
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/231/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

zal1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/231/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 2 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

zal2
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe