Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/228/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 8 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54, ust. 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka, obowiązujący w 2010 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/152/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka (Dz. U. Woj. Podl. Nr 32, poz. 324).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/228/09
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 8 grudnia 2009 r.
Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dąbrowy Białostockiej;
4) Szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, a także odpowiednio zespół szkół.
Rozdział 2
Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy
Oddział I
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że, dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:
1) za okres urolpu dla poratowania zdrowia;
2) za dni, za które nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego;
3) dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby badź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, na którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca;
3) dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 4. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.
Oddział II
Dodatek motywacyjny
§ 5. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) osiąganie w pracy dodaktyczno - wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.;
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
d) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków;
b) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego;
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej;
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych.
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych;
b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych;
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje się ponadto za:
1) osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze szkoły:
a) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania w szkole;
b) organizację zajęć pozalekcyjnych;
c) realizacje programów promocji zdrowia, profilaktycznych i innych.
2) realizację zadań w zakresie organizacji i zarządzania szkołą:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
b) efektywne podejmowanie działan menedżerskich oraz celowość i gospodarność w zarządzaniu posiadanymi środkami finansowymi,
c) terminowość i rzeczowość w załatwianiu spraw wynikających z obowiązków służbowych, w tym sporządzanych sprawozdań, informacji i opracowań,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły,
e) dbałość o stan techniczny budynków szkolnych, ich zagospodarowanie, estetykę wnętrz i obejścia;
3) przejawianie inicjatywy i zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego;
4) umiejętność i predyspozycje w zakresie kierowania zespołem ludzkim, w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz sprawne podejmowanie decyzji.
§ 6. 1. Ustala się roczny limit środków finansowych na dodatki motywacyjne w następującej wysokości:
1) 85 zł miesięcznie na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela, w tym pełniącego inne niż dyrektor stanowisko kierownicze;
2) 150 zł miesięcznie na jeden etat dyrektora.
2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i przyznaje się go w zróżnicowanej wysokości nie wyższej niż 150 zł.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 miesięcy.
4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielom podejmuje dyrektor szkoły lub placówki uwzględniając zasady określone regulaminem.
5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek podejmuje Burmistrz uwzględniając zasady określone regulaminem.
§ 7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
1) za okres urlopu na poratowanie zdrowia;
2) w okresie przebywania w stanie nieczynnym;
3) stażystom;
4) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela - przez okres 12 miesięcy od daty otrzymania kary;
5) w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
6) w okresie wakacji letnich.
§ 9. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placówki) albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
2) stanowisko dyrektora przedszkola;
3) wychowawstwo klasy;
4) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
b) opiekuna stażu.
Oddział II
Dodatek funkcyjny
§ 10. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 9 pkt. 1 przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1, a jeżeli powierzenie tego stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko, o którym mowa w ust. 1 na czas określony traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastapiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 11. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach przedszkolnych przyznaje się biorąc pod uwagę:
1) warunki organizacyjne m.in.:
- ilość oddziałów,
- ilość uczniów i dzieci,
- zmianowość, liczbę budynków w których funkcjonuje szkoła,
- zadania administracyjne;
2) wyniki pracy szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
§ 12. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo w wysokości:
1) wychowawstwo w oddziale:
a) do 10 uczniów - 40 zł,
b) do 15 uczniów - 45 zł,
c) do 20 uczniów - 50 zł,
d) powyżej 20 uczniów - 55 zł;
2) wychowawstwo w oddziałach przedszkolnych:
a) do 10 dzieci - 50 zł,
b) do 15 dzieci - 55 zł,
c) powyżej 15 dzieci - 65 zł.
2. W razie objęcia funkcji, o krótej mowa w ust. 1 w ciągu miesiąca, a także w razie zaprzestania pełnienia tej fukncji w ciągu miesiąca - nauczyciel otrzymuje dodatek proporcjonalny do okresu pełnienia fukncji wychowawcy w danym miesiącu.
§ 13. 1. Nauczycielowi sprawującemu następujące funkcje przysługują odpowiednie dodatki:
1) opiekunowi stażu - 20 zł,
2) doradcy metodycznemu - 30 zł,
3) konsultantowi - 40 zł.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono fukncję opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta - przez okres pełnienia tej funkcji, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym ustała przyczyna jego przyznania.
3. Dodatek za pełnienie fuckji opiekuna stażu nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego ten staż.
§ 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może przyznać nauczycielom, o których mowa w § 9 ust. 1 dodatek funkcyjny wynikający z § 12 i § 13 ust. 1.
§ 15. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
§ 16. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 12 nie wyłącza prawa do dodatku z tytułu realizowania dodatkowych zadań, o których mowa w § 13 ust. 1.
§ 17. Dodatek funkcyjny wypłaca się w okresach miesięcznych z góry w terminie wypłaty wynagrodzeń za pracę. Tabela dodatków funkcyjnych
Lp. Stanowisko Miesięcznie w zł
Widełki w zł
od do
1 Szkoły:
a) dyrektor szkoły
- liczącej do 7 oddziałów 200 900
- liczacej od 8 do 16 oddziałów 300 1000
- liczącej 17 oddziałów lub więcej 400 1200
b) wicedyrektor szkoły 300 600
2 Przedszkola:
- dyrektor 250 900
3 Świetlica z dożywianiem
- kierownik 200 550
Oddział IV
Dodatek za warunki pracy
§ 18. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach, określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia oraz w odrębnych przepisach.
§ 19. 1. Za każdą godzinę przepracowaną w klasach łączonych dodatkowo 5 % wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela.
2. Za pracę w klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka z upośledzeniem lekkim zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela proporcjonalnie do przepracowanych godzin.
3. Za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych, przysługuje dodatek w wysokości 15 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków za warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego wyższego dodatku.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu za czas faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
Rozdział 3
Szczegółowy sposób obliczania w wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 20. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rospoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono nieobecność w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim wygodniu, nie może jednak być większe niż liczba przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 21. 1. Godziny ponadwymiarowe traktuje się jak godziny faktycznie odbyte jeżeli przypadały w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczym leżących po stronie pracodwacy, w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki, biwaki lub imprezy;
3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż 5 dni;
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;
5) udziałem uczniów w rekolekcjach.
2. W czasie godzin, o których mowa w ust. 1 nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zstępstw wypłaca się z dołu.
Rozdział 4
Wysokośc oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
§ 22. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru w szkołach położonych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem".
§ 23. 1. Dodatek, o którym mowa w § 22 przysługuje nauczycielowi w wysokości uzależnionej od liczby wspólnie zamieszkujących i gospodarujących członków rodziny, w wysokości:
1) 1 - 2 osoby - 30 zł;
2) 3 osoby i powyżej - 45 zł.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza się: nauczyciela, współmałżonka oraz wspólnie z nimi zamieszkujących i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu dzieci własnych, przysposobionych oraz dzieci współmałżonka.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto decyzję o jego przyznaniu do końca miesiąca, w którym przestała obowiązywać podstawa jego przyznania.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w więcej niż jednej szkole przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.
5. Dodatek wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 24. 1. Nauczycielowi i jego wapółmałżonkowi, będacemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 23. Małżonkowie wspólnie określają pracowadwcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - organ prowadzący.
3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 25. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
2) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielelm powołanym do służby wojskowej zawarta jest umowa na czas określony wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.
§ 26. Dodatek przyznaje na wniosek nauczyciela - dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Burmistrz.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe