Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/254/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 15 grudnia 2009r.

w sprawie zniesienia pomników przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 44 ust.3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. 1. Znosi się następujące pomniki przyrody:
1) wiąz szypułkowy o obwodzie na wysokości 1,3 m wynoszącym 228 cm rosnący przy cerkwi św. Michała Archanioła przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim (nr ew.1134) ustanowiony pomnikiem przyrody § 1 ust. 110 rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody Białostockiego z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 18, poz. 93, z 1996 r. Nr 38, poz. 137, z 1998 r. Nr 25, poz. 278, Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. Nr 33, poz. 522 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 758);
2) wiąz szypułkowy o obwodzie na wysokości 1,3 m wynoszącym 264 cm rosnący przy cerkwi św. Michała Archanioła przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim (nr ew.1135) ustanowiony pomnikiem przyrody § 1 ust. 110 rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody Białostockiego z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 18, poz. 93, z 1996 r. Nr 38, poz. 137, z 1998 r. Nr 25, poz. 278, Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. Nr 33, poz. 522 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 758);
2. Zniesienie pomników przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formy ochrony przyrody.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe