Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/187/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463 oraz 2009 r. Nr 56 poz. 458) uchwala, się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Jedwabne:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 840 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 840 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 960 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1080 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 600 zł.;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1080 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1200 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/135/08 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 listopada 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr Nr XLI/187/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art.8 pkt 2 USTAWY
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr Nr XLI/187/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr Nr XLI/187/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art.8 pkt.6 USTAWY
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe