| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/175/09 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267 poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, wskazanych w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
§ 2. 1. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wydatki poniesione na pomoc w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych podlegają zwrotowi.
2. Wydatki poniesione za pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, podlegają zwrotowi w części lub całości w zależności od wysokości dochodu na osobę samotną lub w rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami:
Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznejwyrażony w % Wysokość wydatkówdo zwrotu w %
1. 151 % - 200 % 30%
2. 201 % - 250 % 50%
3. powyżej 250 % 100%
§ 3. 1. Zwrot wydatków za świadczenie dokonywany jest poprzez wpłatę na rachunek wskazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu.
2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu, po rozpatrzeniu wniosku.
3. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, zwrot wydatków rozpoczyna się po dwóch miesiącach od daty przyznania pomocy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI /106 /04 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zwrotów wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Buziuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »