Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Białostockiego

z dnia 8 stycznia 2010r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 24a. ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr. 240, poz. 2027.) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że projekt operatu opisowo - kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w obrębie ewidencyjnym Klepacze, gmina Choroszcz, wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 16 grudnia 2009 roku do 07 stycznia 2010 roku, stal się z dniem 08 stycznia 2010 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24 a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Starosta Wiesław Pusz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe