Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45 , poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 826), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sejny, Wójta Gminy Giby, Wójta Gminy Krasnopol, Wójta Gminy Puńsk, Wójta Gminy Sejny oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Rada Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sejnach.
§ 3. Traci moc uchwała nr 83/08 Zarządu Powiatu w Sejnach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Jan Łuba
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/205/09
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe