Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/206/09 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie nadania nazw ulic

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwała się, co następuje:
§ 1. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Klepaczach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 554/2 1 nazwę ulicy Świerkowa.
§ 2. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Klepaczach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 46 i 554/9 nazwę ulicy Dębowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe