Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/237/09 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bartniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i w związku z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Sołectwa Bartniki uchwalonym uchwałą Nr XXIII/164/05 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 163, poz. 1862) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się treść § 25, który otrzymuje brzmienie:
" § 25. Gospodarkę finansową regulują odrębne przepisy. "
2) skreśla się § 26.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady

mgr Wiesław Jarmusik
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe