Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/171/09 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 81 ust.1 i 2, w związku z art. 76 ust. 1, pkt 1, art.77, pkt 7-17, art.78 ust. 1-3, art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu powiatu kolneńskiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu kolneńskiego.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku powiatu oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów
§ 2. 1. Dotacja może być udzielona jednostkom organizacyjnym niezaliczonym do sektora finansów publicznych, których celem jest opieka nad zabytkami, posiadającym tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, o których mowa w § 1 ust. 1, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku, na podstawie programu prac i kosztorysu uzgodnionego z właściwym konserwatorem zabytków.
§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej;
12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
13) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
14) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeśli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o którym mowa w pkt 7-15.
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej;
§ 4. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w § 1ust.1
2. Jeżeli zabytek o którym mowa w § 1 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1 ust 1, nie może zostać udzielona jeżeli:
1) nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100 % są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;
2) łączna kwota dotacji udzielonych przez powiat kolneński i inne uprawnione organy przekroczyłaby wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
§ 5. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek, który powinien zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
4) określenie prac lub robót na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;
5) określenie wysokości dotacji, o która ubiega się wnioskodawca;
6) informacja o wysokości zaangażowanych środków własnych.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Do wniosku o którym mowa w ust 1 dołącza się:
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;
3) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót wraz z pozwoleniem na budowę gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub program prac gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
5) oświadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji na prace lub roboty objęte wnioskiem skierowanych do innych organów;
6) wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat;
7) dokumentację fotograficzną;
8) aktualny odpis z właściwego rejestru w tym z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych.
§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, po uprzednim ogłoszeniu naboru, składa się do Zarządu Powiatu Kolneńskiego.
2. W przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku wnioski mogą być składane w każdym czasie.
3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez starostę.
§ 7. 1. Dotacji udziela Rada Powiatu Kolneńskiego na wniosek Zarządu Powiatu w formie uchwały.
2. W uchwale, określa w szczególności: nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty na wykonanie, których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
§ 8. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres prac lub robót i termin ich realizacji;
2) kwotę udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji lub części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji oraz zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonywania prac i robot, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
5) zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 9. 1. W celu rozliczenia dotacji, podmiot dotowany składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Zarządowi Powiatu.
2. Do sprawozdania podmiot dotowany zobowiązany jest przedłożyć:
1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych robot z wyszczególnieniem nakładów pokrytych ze środków publicznych uzyskanych od innych podmiotów niż samorząd Powiatu Kolneńskiego;
2) protokół odbioru przeprowadzonych prac lub robot przez właściwe służby konserwatorskie sporządzony przy udziale wykonawcy, oraz przedstawiciela podmiotu dotowanego;
3) kserokopie faktur i rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem;
4) zestawienie faktur i rachunków;
5) oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym,
6) kopie przelewu zapłaty dla wykonawcy zadania.
3. Podmiot dotowany zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie z wykonania prac lub robot w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zdania.
4. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 10. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości podmiot dotowany zobowiązany jest do zwrotu części bądź całości dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak za zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.
§ 11. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kolnie prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Kolneńskiego.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczacy Rady

mgr Józef Stanisław Szymanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/171/09
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu powiatu kolneńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/171/09
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI z BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe