Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/393/09 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z terenu miasta Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753), Rada Miejska w Suwałkach, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Suwałki, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski
Załącznik do Uchwały Nr XLII/393/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z terenu miasta Suwałki.
§ 1. Wywóz odpadów komunalnych ciekłych musi odbywać się pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi warunki techniczne wskazane w odrębnych przepisach.
§ 2. Prowadzenie odbioru nieczystości ciekłych od usługobiorców musi odbywać się na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług.
§ 3. Odebranie nieczystości ciekłych musi nastąpić nie później niż dnia następnego po dokonaniu zgłoszenia przez usługobiorcę konieczności ich wywozu.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien przedłożyć oświadczenie z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o. o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną przedsiębiorstwa zlokalizowaną na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sejneńskiej 86.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe