Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/394/09 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, na terenie miasta Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753), Rada Miejska w Suwałkach, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, na terenie miasta Suwałki, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski
Załącznik do Uchwały Nr XLII/394/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, na terenie miasta Suwałki.
§ 1. Aktualny odpis z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia.
§ 2. Udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność, np. aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu, użytkowania itp.
§ 3. Spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego.
§ 4. Posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, szkoleń na prowadzenie działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia.
§ 5. Aktualna umowa z podmiotem zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych.
§ 6. Posiadanie umowy o współpracy z lekarzem weterynarii.
§ 7. Wymienione w paragrafach 1, 2, 5 i 6 dokumenty uważa się za aktualne w przypadku ich podpisania lub potwierdzenia ich aktualności przez organ wydający lub stronę umowy, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe