Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 203/3089/09 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 23 grudnia 2009r.

w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego na rzece Narew w Obwodzie Rybackim Rzeki Narew - Nr 4

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)) oraz art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się obręb ochronny na rzece Narew w Obwodzie Rybackim Rzeki Narew - Nr 4 (na 50 m odcinku rzeki Narew od mostu drogowego na trasie Warszawa - Białystok w górę rzeki, łącznie z zatoką rzeki Narew w ujściu rzeki Horodnianka).
§ 2. Obręb ochronny, o którym mowa w § 1 może być w każdej chwili zniesiony.
§ 3. Okres obowiązywania obrębu ochronnego, o którym mowa w § 1 ustala się na okres od 1 listopada do 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim Rzeki Narew - Nr 4, Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216 poz. 1370 i Nr 223, poz.1458
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe