Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/269/09 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i w związku art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,poz.2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753), Rada Miejska w Lipsku uchwaliła, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:
1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2) posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie się ubiega;
3) posiadać wszelkie inne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
4) udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy technicznej niezbędnej do tego celu, w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów lub podpisać stosowną umowę z właścicielem takich urządzeń;
5) posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów oraz przekazywać ją do Urzędu Miejskiego w Lipsku zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi;
6) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na odbiór odpadów stałych, odpadów segregowanych wykazać posiadanie umowy na odbieranie w/w odpadów stałych przez uprawniony do tego zakład utylizacji odpadów;
7) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych, należy przedstawić umowę dotyczącą gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
8) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników, wyposażoną w:
a) miejsce do magazynowania pojemników na odpady,
b) miejsce do magazynowania pojemników na odpady,
c) miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych (ciągników z przyczepami);
9) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (ciągników z przyczepami) na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;
10) miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipsk na lata 2004-2014 i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk, w sytuacji wyczerpania mocy przerobowych lub niemożliwości odbioru odpadów przez instalacje wyżej wymienione, miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego.
§ 2. Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych pobierane przez przedsiębiorcę nie mogą być wyższe niż ustalone przez Radę Miejską w Lipsku w drodze uchwały.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić:
1) organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez:
a) prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonania,
b) prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych ( w tym odpadów wielkogabarytowych, popiołów, gruzu budowlanego) na każdorazowe zgłoszenie usługobiorcy,
c) odbiór odpadów niebezpiecznych typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, itp., i przekazywanie do utylizacji,
d) prowadzenie ewidencji odpadów odebranych, sporządzanie kart przekazania odpadów ewentualnie opłat administracyjnych, środowiskowych w zakresie wynikającym z stosowanych aktów prawnych;
2) organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych - wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców.
§ 4. 1. Pojazdy, których przedsiębiorca używa do wywozu odpadów powinny być utrzymane w czystości.
2. Ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
3. Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach i pojemnikach do gromadzenia odpadów znaki identyfikacyjne oraz tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.
4. Po uzyskaniu zezwolenia w gestii przedsiębiorcy będzie dotrzymanie odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
5. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.
6. Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie obowiązany jest, uwzględniając zapisy wojewódzkiego i gminnego planu gospodarki odpadami, do odzysku odpadów komunalnych poprzez poddanie ich recyklingowi lub przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.
7. Zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:
1) wywóz nieczystości ciekłych musi odbywać się pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi warunki techniczne wskazane w odrębnych przepisach;
2) prowadzenie odbioru odpadów komunalnych ciekłych od usługobiorców musi odbywać się na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług.
§ 6. Traci moc zarządzenie Burmistrza Nr 242/06 z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Wiesław Jarmusik
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe