Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/202/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/185/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych:
1) zmienia się § 1 punkt 1, który otrzymuje brzmienie:
" 1) za odbiór i składowanie odpadów z gospodarstw domowych opłata miesięczna w wysokości 3,74 zł netto (4,00 zł/brutto) nagromadzonych przez jednego mieszkańca gminy; "
2) zmienia się § 1 punkt 3, który otrzymuje brzmienie:
" 3) za usuwanie odpadów z posesji położonych na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo letniskowe i tak użytkowanych lub użytkowanych jako tereny letniskowe lub rekreacyjne w wysokości 81,21 zł netto (86,89 zł brutto) rocznie; "
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XXX/185/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnej granicy opłat za usuwanie odpadów komunalnych pozostaja bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991),
2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE L 330 z 05.12.1998),
3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE L 327 z 22.12.2000).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe