Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 183/XXXVIII/09 Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 14

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin targowiska miejskiego w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 14 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 3. Traci moc załącznik Nr 1 uchwały Nr 138/XXII/96 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska (zm. uchwała Nr 175/XXV/96 z dnia 30.12.1996 r., Nr 259/XXXIX/98 z dnia 17.06.1998 r., Nr 54/VIII/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r.) w zakresie dotyczącym targowiska położonego przy ulicy Wyszyńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Uchwały Nr 183/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Regulamin targowiska miejskiego w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 14.
§ 1. 1. Regulamin obowiązuje na targowisku miejskim przy ul. Wyszyńskiego 14, obejmującym obszar oznaczony na załączniku graficznym do niniejszego regulaminu.
2. Targowisko miejskie jest obiektem użyteczności publicznej gminy Miasto Zambrów.
3. Targowisko miejskie czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 do 18.00.
4. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Miasta Zambrów.
5. Targowiskiem zarządza Administrator, do którego obowiązków należy między innymi:
1) Egzekwowanie od osób korzystających z targowiska przestrzegania niniejszego regulaminu.
2) Zapewnienie porządku i właściwego stanu sanitarnego targowiska.
3) Wskazywanie miejsc sprzedaży dla handlujących.
4) Umieszczenie na terenie targowiska w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zawierającej między innymi:
a) tekst niniejszego regulaminu,
b) dane Administratora
c) dane Inkasenta
d) wysokość obowiązujących opłat targowych.
6. Administrator wykonując swoje obowiązki jest uprawniony do wydawania poleceń osobom korzystającym z targowiska dotyczących przestrzegania ładu i porządku określonego w niniejszym regulaminie i innych przepisach prawa.
§ 2. 1. Handel na targowisku odbywa się na terenie oznaczonym na załączniku graficznym: 1 UH i 2 UH.
2. Zakazuje się handlu poza terenem wyznaczonym w szczególności w liniach rozgraniczających pasy drogowe.
3. Wjazd na teren targowiska oznaczony symbolem 1 UH i 2 UH dozwolony jest dla wszystkich pojazdów, z których dokonywana jest sprzedaż oraz dla pojazdów dowożących towar. Zakazuje się wjazdu na ten teren osobom niedokonującym sprzedaży.
4. Pojazdy dowożące towar, z których nie prowadzi się handlu powinny być usunięte z terenów oznaczonych symbolem 1UH i 2 UH niezwłocznie po rozładunku lub załadunku towaru.
5. Zabrania się pozostawiania na obszarze targowiska przenośnych - przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów i innych pojazdów po godzinach handlu określonego w § 1 ust.3.
6. Stanowiska handlowe, samochody i inne pojazdy znajdujące się na obszarze targowiska wbrew postanowieniom ust.5 będą usuwane na koszt właściciela (posiadacza) pozostawionej rzeczy.
§ 3. 1. Na terenie targowiska może być prowadzona sprzedaż środków spożywczych innych niż wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 2, lit. a-c, jedynie po spełnieniu wymogów higienicznych i sanitarnych określonych w odrębnych przepisach, których spełnienie stwierdza odpowiednia decyzja organu właściwego do spraw sanitarno epidemiologicznych.
2. Na terenie targowiska obowiązuje zakaz eksponowania, oferowania do sprzedaży i sprzedaży alkoholu, a także jego spożywania.
3. Zabrania się sprzedaży na targowisku:
a) Papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek nieposiadających polskich znaków akcyzy.
b) Papierów wartościowych oraz banknotów i monet znajdujących się aktualnie w obiegu.
c) Broni, amunicji, materiałów wybuchowych, płynów i gazów łatwopalnych.
d) Rzeczy zawierających treści pornograficzne.
e) Nielegalnych kopii produktów: fonograficznych, filmowych, komputerowych i innych, chronionych prawami autorskimi.
f) Innych towarów, którymi obrót jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zabrania się na targowisku prowadzenia gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.
§ 4. 1. Uprawnionymi do sprzedaży na terenie targowiska są:
1) Wszystkie podmioty gospodarcze posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub K.R.S.
2) Inne niż wymienione w pkt 1 osoby dokonujące sprzedaży wytworzonych (wyprodukowanych) przez siebie lub osobiście pozyskanych:
a) nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych
b) produktów runa leśnego
c) posiłków domowych
d) rękodzieła ludowego i artystycznego, a także przedmiotów użytku osobistego i domowego.
2. Prowadzący handel na targowisku są zobowiązani umieścić w widocznym miejscu informację identyfikującą handlującego zawierającą:
1) W przypadku podmiotów gospodarczych - nazwę przedsiębiorcy (nazwisko i imię lub firmę) i jego adres.
2) W przypadku pozostałych osób imię, nazwisko i adres.
3. Prowadzący handel na targowisku są zobowiązani do:
1) Używania do ważenia i mierzenia towarów urządzeń posiadających ważne cechy legalizacyjne.
2) Dokonywania ważenia i mierzenia w sposób umożliwiający kupującemu sprawdzenie prawidłowości i rzetelności wykonywanej czynności.
3) Utrzymywania czystości o obrębie stoiska handlowego i posprzątania po zakończeniu handlu.
4) Przestrzegania regulaminu targowiska.
§ 5. 1. Opłaty targowe obowiązują na targowisku od chwili jego otwarcia do jego zamknięcia.
2. Pobór opłaty targowej dokonuje inkasent wydając pokwitowanie jej uiszczenia.
3. Dowód uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazać go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.
4. Na terenie targowiska wprowadza się opłatę abonamentową za rezerwację stałych miejsc sprzedaży. Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej wynosi 35 zł brutto za rezerwację miejsca sprzedaży o pow. 20m2. W przypadku rezerwacji miejsca sprzedaży o innej powierzchni opłata abonamentowa za rezerwację pobierana jest w odpowiedniej proporcji. Rezerwacji miejsc sprzedaży dokonuje administrator, który pobiera też opłaty abonamentowe za rezerwację wydając stosowne pokwitowanie.
5. Uiszczenie opłaty abonamentowej gwarantuje rezerwacja miejsca do godz. 8.00. Po upływie tej godziny rezerwowane miejsce może być wskazane jako miejsce handlu dla innej osoby.


Załącznik do Regulaminu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe