Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXX/173/09 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie ustanowienia hejnału miasta Siemiatycze oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 3 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353; z 2009 r. Nr 92, poz. 753), po uwzględnieniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przyjętej uchwałą Nr 252-1598/O/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie projektu hejnału Miasta Siemiatycze, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się jako hejnał miasta Siemiatycze utwór muzyczny, którego zapis nutowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W Statucie Miasta Siemiatycze ogłoszonym obwieszczeniem Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 66, poz. 1380; z 2004 r. Nr 81, poz. 1232; z 2005 r. Nr 106, poz. 1274; z 2006 r. Nr 238, poz. 2325; z 2008 r. Nr 18, poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
" 5. Miasto Siemiatycze posiada hejnał, którego zapis nutowy stanowi załącznik nr 4 do statutu. "
2) dodaje się załącznik nr 4 do Statutu w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska
Załącznik do Uchwały Nr XXXX/173/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

Hejnał Miasta Siemiatycze
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe