Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/191/09 Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz 95, Nr 80, poz 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz 1369 Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572 i Nr 97, poz. 800/ w związku z art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420/ uchwala się , co następuje:
§ 1. Uchwala się w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszajacymi nauczycieli, regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Augustów, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/150/09 Rady Gminy Augustow z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 111, poz. 1249/.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski
UZASADNIENIE

W związku z tym, że regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów utraci z dniem 31 grudnia 2009 r. obowiązującą moc, Rada Gminy Augustów winna podjąć uchwałę zgodnie z art. 30 ust 6 ustawy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów W trakcie przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2009 r. ostatecznych uzgodnień ze związkami zawodowymi, doszło do ustaleń, w wyniku których treść regulaminu przyjęła formę jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr XXI/191/09
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ AUGUSTÓW
Dział I. PRZEPISY WSTĘPNE
§ 1. 1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Augustów
2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ust. 1 określają przepisy ustawy i rozporządzenia.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę - Karta Nauczyciela,
2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422/
3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także, odpowiednio oddział przedszkolny i zespół szkół.
4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3 
5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy placówki od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;
7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674/ zwaną dalej "Kartą Nauczyciela"
9) związkach zawodowych - rozumie się przez to organizacje zakładowe i międzyzakładowe o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych/ Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854/
Dział II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z art. 33 ustawy i przepisami rozporządzenia.
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.
2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa dododatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:
1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,
2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego odnia miesiąca - z tym dniem.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Dział III. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 6, na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.
§ 6. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
b) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, bardzo dobrych wyników w nauce potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;
c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami;
d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
e) w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągniete przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;
b) podnoszenie umiejętności zawodowych;
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracu;
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły;
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
g) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, w szczególności czasu zajęć,co najmniej dobry wynik oceny pracy dokonanej w trybie art. 6a ustawy lub pozytywna ocena dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela
3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
d) prowadzenie lekcji otwartych, koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu i inspirowaniu innych działań w ramach zadań statutowych szkoły.
2. Warunkiem uzyskania dodatku motywacyjnego przez nauczyciela jest spełnienie zadań co najmniej w 60 % wynikających z przynajmniej 2 spośród 3 punktów kryteriów.
§ 7. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli stanowi 2,5 % środków przyznanych szkole na wynagrodzenia zasadnicze, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli pełniących funkcję dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły ustala się w wysokości 4.000,00 zł. miesięcznie.
4. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora można przyznać dodatek motywacyjny jednakże nie więcej niż do 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego, natomiast nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły można przyznać ten dodatek nie więcej niż do 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o kórych mowa w § 6 ustala dyrektor, a w stosunku do wicedyrektora i dyrektora szkoły - Wójt Gminy.
6. Dodatki motywacyjne przyznawane są w ramach posiadanych środków.
7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Dział IV. DODATEK FUNKCYJNY
§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości od 20 % do 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki przyznaje się dodatek w wysokości od 10 % do 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki dyrektora w zastępstwie, w wysokości od 10 % do 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje - ustala Wójt Gminy
5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy - w wysokości 4 %
b) opiekuna stażu - w wysokości 3 %
c) zajęcia metodyczne - w wysokości 3 %
d) doradztwo zawodowe - w wysokości 3 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 KN.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2 uwzględniając zakres i złożoność oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.
7. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, dodatek ten nie przysługuje w razie przerwania stażu przez nauczyciela stażystę. Dodatek wstrzymuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przerwanie stażu.
§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz ust. 5 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:
- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Dział V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
a) stopnia trudności lub uciążliwości prac lub zajęć;
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
§ 11. 1. Nauczycielom oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania, jeżeli nauczyciel realizuje dwa odrębne tematy wynikające z treści programowych dla poszczególnych klas.
2. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną.
3. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi lub wicedyrektorowi - Wójt Gminy.
§ 12. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczcych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek przysługuje od tego dnia.
2. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie wykonywał pracy, z którą dodatek jest związany, w szczególności z powodu:
a) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
b) innych przyczyn
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
4. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków za warunki pracy nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.
Dział VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 13. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy. Obliczenia stawki za jedną godzinę przeliczeniową dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
3. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz w związku z:
- zawieszeniem zajęć z powodu mrozów
- rekolekcjami, wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy
- uzgodnionym z dyrektorem udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, warsztatach, itp.
- chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.
4. 4.Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy (pomniejszoną o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, jeśli dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora bądź funkcję wicedyrektora, godziny doraźnych zastępstw może realizować za zgodą Wójta Gminy.
6. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
7. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
Dział VII. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY
§ 14. 1. Nauczycielowi mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie - 45 zł
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 68 zł
c) przy trzech osobach w rodzinie - 90 zł
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 110 zł
3. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się mieszkających z nim wspólnie:
- małżonka i rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
- pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia oraz niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia
- dzieci niepełnosprawne nie posiadające żadnego źródła dochodu
4. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.
5. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, który także jest nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach na terenie gminy przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły - Wójta Gminy. Nienależnie pobrany przez nauczyciela dodatek podlega zwrotowi.
§ 15. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, nastepującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie, natomiast w przypadku zakończenia pracy w trakcie miesiąca - proporcjonalnie do przepracowanych dni w tym miesiącu.
2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:
1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego
3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach
3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
4. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi lub wicedyrektorowi - Wójt Gminy.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe