Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/120/09 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Siemiatycze, uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) gminie - rozumie się przez to Gminę Siemiatycze,
2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez Gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe , sportowe, a w szczególności: boiska i place szkole, sale gimnastyczne oraz pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem bądące własnością Gminy Siemiatycze, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność, zwane dalej w uchwale obiektami użyteczności publicznej,
3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych,
4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody wyrażonej przez administratora obiektu korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń,
5) imprezie - rozumie się planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności: odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy lub widowiska w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:
1) obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom Gminy Siemiatycze, Gminnej Bibliotece Publicznej, LZS,podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także podmiotom wspomagajacym realizację własnych zadań gminy - po uzgodnieniu z administratorem obiektu
b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,
2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę,
3) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód gminy,
4) z opłat zwalnia się:
a) dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimanzjum prowadzonych przez gminę,
b) organizacje nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne,
c) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta,
d) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Wójtem,
e) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą,
f) drużyny harcerskie działające na terenie gminy, prowadzące zajęcia statutowe,
g) organizacje osób niepełnosprawnych,
h) Gminną Bibliotekę Publiczną w zakresie realizacji zadań kultury dla dzieci i młodzieży,
§ 3. Określa się sposób ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:
1) Wysokość opłat ustala w drodze zarządzenia Wójt Gminy Siemiatycze, z uwzględnieniem nastepujących zasad:
a) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1lit a, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu,
b) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat podmiotów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lit b, powinna uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania danego obiektu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Andrzej Sycewicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe