Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/243/09 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz.1103, Nr 102, poz. 689, Nr176, poz. 1238, Nr 191, poz.1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkołach rozumie się przez to - punkt przedszkolny, przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łomża,
2) nauczycielach rozumie się przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt. 1 oraz byłych nauczycieli szkół po przejściu na emeryturę lub rentę.
§ 2. 1. Wysokość środków finansowych na fundusz zdrowotny dla nauczycieli określana jest corocznie w uchwale Rada Gminy Łomża w sprawie budżetu na dany rok.
2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor szkoły.
§ 3. 1. Wysokość jednorazowego zasiłku pieniężnego ustala dyrektor szkoły w zależności od wysokości środków funduszu zdrowotnego, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz ilości złożonych wniosków.
2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
3. Zasiłki wypłacane są z budżetu szkoły.
4. Z funduszu zdrowotnego mogą otrzymać zasiłek nauczyciele, którzy:
1) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby,
2) udokumentują wysokość poniesionych kosztów leczenia np. sanatoryjnego, stomatologicznego, okulistycznego,
3) wymagają konieczności stosowania specjalnej diety w czasie rekonwalescencji lub zapewnienia dodatkowej opieki,
4) odbyli długotrwałe leczenie szpitalne z koniecznością dalszego leczenia w domu,
5) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamieszkania,
6) zmuszeni są korzystać z pomocy specjalistycznej w innej miejscowości, mimo istnienia ośrodka zdrowia w miejscu zamieszkania,
7) w ramach profilaktyki zdrowotnej korzystają ze szczepień ochronnych.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego z funduszu zdrowotnego występuje: nauczyciel osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny lub innej osoby, jeśli sytuacja zdrowotna nie pozwala na osobiste stawienie się.
2. Ustala się następujący wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, który stanowi załącznik do uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą lub przebytą chorobę,
2) imienne rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia, w tym kwoty wynikające z zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych czy protezy zębowej,
3) zaświadczenie o pobycie w szpitalu,
4) oświadczenie o dochodach (netto) na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku.
4. Wniosek o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczyciela dyrektor szkoły rozpatruje dwukrotnie w ciągu roku, tj. w pierwszej połowie czerwca i drugiej połowie listopada.
5. W szczególnie uzasadnionym przypadku wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.
§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu zasiłku na pomoc zdrowotną podejmuje dyrektor szkoły po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez komisję.
2. Komisję, o której mowa w ust. 1 powołuje dyrektor szkoły w składzie:
1) dwóch nauczycieli wyłonionych z grona pracowników pedagogicznych,
2) po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w szkole.
§ 6. Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz w roku.
§ 7. Obsługę finansową funduszu zdrowotnego prowadzi Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Robert Łada
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/243/09
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
.........................................................................................................................................................................................
(wnioskodawca- imię i nazwisko)
.........................................................................................................................................................................................
(Adres zamieszkania i nr telefonu)
.........................................................................................................................................................................................
(Szkoła/ placówka w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony)
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną.
Uzasadnienie:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
W załączeniu do wniosku przedkładam:
1....................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................
Oświadczenie
Oświadczam, że średnia wysokość moich dochodów (netto) ze wszystkich źródeł z trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną wynosi:
..................................słownie.......................................................................................................................................
....................................................
(Miejscowość i data)
.................................................
(Podpis wnioskodawcy)
Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji zdrowotnej:
1..........................................................................
2..........................................................................
3.........................................................................
4.........................................................................
5.........................................................................
6.........................................................................
Dyrektor Szkoły..........................................................................
Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości......................................
słownie zł..........................................................................................................................
....................................................
data i podpis
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe