Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2010 Starosty Suwalskiego do porozumienia Nr 1

z dnia 3 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, zawarty w dniu 11 stycznia 2010 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Tekst pierwotny

do porozumienia Nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, zawarty w dniu 11 stycznia 2010 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski
2. Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Olejnik
zwanym dalej Powierzającym
a Miastem Suwałki reprezentowanym przez:
1. Józefa Gajewskiego - Prezydenta Miasta Suwałki
2. Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta Suwałki
zwanym dalej Przyjmującym
§ 1. Na podstawie § 2 ust. 3 wyżej wymienionego porozumienia, § 2 ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:
"§ 2.2. Na realizację zadań w 2010 r. Powierzający przekaże na konto Przyjmującego kwotę 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) płatną do dnia 26 lutego 2010 r.".
§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Urząd Miasta Suwałki, dwa egzemplarze Starostwo Powiatowe w Suwałkach i jeden egzemplarz Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Przyjmujący

Powierzający
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe